Vedtægter

Indholdsfortegnelse

Vedtægter for Dansk Endokrinologisk Selskab

Seneste revision 16/6-2023

KAPITEL 1: NAVN OG FORMÅL

§ 1

Selskabets navn er ”Dansk Endokrinologisk Selskab” (DES), overfor udlandet ”Danish Endocrine Society”.

§ 2

Selskabets formål er at fremme den teoretiske og kliniske endokrinologi ved:

·       At afholde videnskabelige møder med foredrag og diskussioner.

·       At fremme uddannelse, herunder videreuddannelse og efteruddannelse, inden for specialet.

·       At knytte forbindelse til andre indenlandske videnskabelige selskaber og udenlandske endokrinologiske selskaber.

·       At rådgive myndighederne vedrørende:

Fagets udvikling og placering i sundhedsvæsenet

Uddannelsen i medicinsk endokrinologi

KAPITEL 2: MEDLEMSKAB OG KONTINGENT

§ 3

Adgang til medlemskab har enhver person med faglig tilknytning til specialet som tilslutter sig Selskabets formål.

Stk.2 Anmodning om medlemskab sendes til bestyrelsen. Bestyrelsen tager ved førstkommende bestyrelsesmøde stilling til ansøgningen og informerer ansøgeren efterfølgende. Dersom bestyrelsen ikke i enighed kan vedtage optagelsen, skal optagelsen drøftes ved førstkommende generalforsamling, idet meddelelse herom skal gives på mødeindkaldelsen. Er der efter drøftelse mindst 2/3 af de afgivne stemmer for optagelse, er ansøgeren medlem.

Stk.3 Som passivt medlem uden stemmeret kan efter reglerne i §3, stk.2, optages interesseorganisationer og firmaer med interesse for endokrinologisk forskning.

Stk.4 Til de videnskabelige møder kan alle interesserede normalt få adgang, evt. efter henvendelse til sekretæren.

Stk.5 Bestyrelsen kan indstille til æresmedlemsskab af Selskabet. Indstillingen vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. Æresmedlemmer promoveres ved Selskabets førstkommende årsmøde.

Stk.6 Læger, der er medlem af Selskabet, bliver automatisk medlem af Organisationen af LægeVidenskabelige Selskaber.

§ 4

Kontingentet fastsættes for et regnskabsår ad gangen på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk.2 Æresmedlemmer og medlemmer, som er fyldt 70 år, betaler ikke kontingent.

Stk.3 Studerende betaler halvt kontingent.

Stk.4 Læger, der er medlem af selskabet, betaler kontingent til Organisationen af LægeVidenskabelige Selskaber.

§ 5

Udmeldelse af Selskabet kan kun ske per 1.januar ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Vedtægter Side 1 af 7 03-04-2019Stk.2 Hvis et medlem trods to påmindelser i et kalenderår undlader at betale kontingent til Selskabet, betragtes vedkommende som udmeldt.

KAPITEL 3: LEDELSE

§ 6 Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.

Stk.2 Bestyrelsen leder Selskabets daglige arbejde og refererer til generalforsamlingen.

Stk.3 Formanden (når denne har forfald: næstformanden) repræsenterer Selskabet i dagligdagen.

KAPITEL 4: GENERALFORSAMLINGEN

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt.

Stk.2 Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, såfremt et flertal i bestyrelsen beslutter dette eller mindst 20 af Selskabets medlemmer skriftligt begærer dette; begæringen skal ledsages af angivelse af dagsorden.

Stk.3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan med samme varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre dette senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning herom.

Stk.4 Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde:

Navn, titel og alder på bestyrelsens medlemmer med oplysning om, hvem der er på valg, og hvilke af disse, der kan genvælges.

Meddelelse om, at medlemmer kan indsende forslag til bestyrelsesmedlemmer og tilforordnede.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Ved den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Forelæggelse af formandens beretning.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forgangne kalenderår.

Beretning fra stående udvalg.

Valg af formand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 Valg af inspektorer.

Valg af revisorer.

Fastsættelse af næste års kontingent.

Eventuelt.

§ 9

På generalforsamlingen afgøres afstemninger ved simpelt flertal, med mindre andet er fastlagt i vedtægterne

Stk.2 På generalforsamlingen kan der kun foretages afstemning om punkter, der har været optaget på dagsordenen.

Stk.3 På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4 På generalforsamlingen anvendes – såfremt antallet af foreslåede medlemmer overstiger det antal, der skal vælges – skriftlig afstemning ved:

Formandsvalg.

Valg til bestyrelsen.

Stk.5 På generalforsamlingen anvendes herudover skriftlig afstemning, hvis et medlem kræver dette.

Stk.6 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og tilforordnede opføres på stemmesedlerne maksimalt det antal navne, som svarer til de ledige pladser i bestyrelsen.

Stk.7 Hvis der på generalforsamlingen under behandling af et forslag fremsættes ændringsforslag, skal det ændringsforslag, som efter dirigentens skøn adskiller sig mest fra hovedforslaget stilles til afstemning først. Vedtages ændringsforslaget, bortfalder de øvrige forslag, herunder hovedforslaget. Forkastes ændringsforslaget, fortsætter afstemningen efter samme retningslinjer.

Stk.8 Forslag, der i henhold til ovenstående er færdigbehandlet og bragt til afsluttende afstemning på en generalforsamling, kan sendes til urafstemning, når enten et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer fremsætter ønske herom på generalforsamlingen.

Stk.9 Ved en urafstemning må der kun foreligge mulighed for at svare ja eller nej til det på generalforsamlingen vedtagne eller forkastede forslag. Urafstemningen ledes af et udvalg på 3 personer nedsat af generalforsamlingen. Et af udvalgsmedlemmerne skal være medlem af bestyrelsen. Urafstemningen iværksættes umiddelbart, og resultatet skal være medlemmerne i hænde senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor urafstemningen blev forlangt.

Stk.10 Ugyldige og blanke stemmesedler medregnes ikke i totalantallet ved afstemninger i Selskabet.

KAPITEL 5: BESTYRELSEN

§ 10

Bestyrelsen består af:

Formanden.

13 bestyrelsesmedlemmer inkl. næstformand.

Stk.2 Formanden og næstformanden skal være fastansatte speciallæger i medicinsk endokrinologi. Formanden vælges på generalforsamlingen, næstformanden udpeges af bestyrelsen ved konstitueringen.

Stk.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen. Ved sammensætning af bestyrelsen tilsigtes en ligelig geografisk og faglig repræsentation. De øvrige bestyrelsesmedlemmer skal være:

1 speciallæge i endokrinologi vælges fra hver af de endokrinologiske afdelinger, der har regionsfunktion/højt specialiseret funktion. I regioner, hvor der ikke er endokrinologisk regionsfunktion, vælges en speciallæge i endokrinologi fra en af de endokrinologiske afdelinger i regionen. I alt vælges en repræsentant fra hver af regionerne på nær i Region Hovedstaden, hvorfra der vælges to repræsentanter. Vedtægter Side 3 af 7 03-04-2019

2 læger, der er uddannelsessøgende i specialet intern medicin: endokrinologi. Indstilles af Foreningen af Yngre Endokrinologer (FYEN) og vælges på generalforsamlingen.

3 speciallæger i endokrinologi fra afdelinger med endokrinologisk hovedfunktion.

2 personer med interesse for endokrinologi, ansat ved et teoretisk institut, en videnskabelig institution eller i samarbejdende speciale.

§ 11

Valg af formand sker for 2 perioder med mulighed for genvalg efter yderligere 2 perioder. Formanden vælges 1 år før den siddende formands funktionsperiode udløber og kan deltage i bestyrelsesmøder inden formandsposten endeligt overdrages.

Stk.2 Valg til bestyrelsen sker for 2 år med mulighed for genvalg for yderligere 2 år.

Stk.3 Et medlem, der har været formand eller siddet i bestyrelsen i 4 år, kan kun nyvælges til formand eller bestyrelse, såfremt der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode.

Stk.4 Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrelsen op til 4 år, vælges til formand for 2 år med mulighed for genvalg som formand for yderligere 2 år.

§ 12

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

Stk.2 Til næstformand vælges en fastansat speciallæge i medicinsk endokrinologi. Er formanden fra hovedstadsområdet eller øerne, skal næstformanden om muligt være fra Jylland – og vice versa.

Stk.3 Til kasserer vælges et medlem af bestyrelsen.

Stk.4 Formanden vælger blandt medlemmerne (i eller uden for bestyrelsen) en sekretær. Valget skal godkendes af bestyrelsen. Sekretæren deltager i bestyrelsens møder.

Stk.5 Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne (i eller uden for bestyrelsen) en web-master til at bestyre Selskabets hjemmeside og elektroniske kommunikation, dog således, at det om muligt bør være sekretæren.

KAPITEL 6: STÅENDE UDVALG

§ 13

Bestyrelsen nedsætter et uddannelsesudvalg.

Stk.2 Uddannelsesudvalget rådgiver bestyrelsen vedrørende videreuddannelse og efteruddannelse inden for specialet intern medicin: endokrinologi. Udvalget aflægger beretning ved den ordinære generalforsamling.

Stk.3 Udvalgets medlemmer skal være læger, og udvalget består af

3 kliniske lektorer i endokrinologi (1 fra hver af uddannelsesregionerne nord, syd og øst).

2 uddannelsessøgende læger i specialet intern medicin: endokrinologi. Personerne indstilles af Foreningen af Yngre Endokrinologer (FYEN).

2 speciallæger fra DES’ bestyrelse

2-4 læger med interesse for uddannelse i endokrinologi.

Stk.4 Udvalget konstituerer sig med formand, der skal godkendes af bestyrelsen. Der er ingen maksimal funktionsperiode. Formanden fungerer som hoveduddannelsesansvarlig for Sundhedsstyrelsen. Vedtægter Side 4 af 7 03-04-2019

Stk.5 Udvalget indstiller til bestyrelsen blandt selskabets speciallæger i endokrinologi:

En repræsentant til Union of the European Medical Specialists/European Board of Endocrinology, Diabetes and Metabolism (UEMS/EBE)

 

KAPITEL 7: AD HOC UDVALG

§ 14

Efter behov kan bestyrelsen også nedsætte bl.a. følgende udvalg:

Videnskabeligt udvalg

Internationalt udvalg

Kvalitetsudviklings udvalg

Stk.2 Alle udvalg fungerer som sagsbehandlings instanser for bestyrelsen, til hvilke de refererer. Endvidere aflægger alle udvalg beretning ved den ordinære generalforsamling.

Stk.3 Alle udvalg består af 4-6 personer:

En formand, som også skal være medlem af Selskabets bestyrelse.

Et bestyrelsesmedlem.

2-4 personer, der udpeges af bestyrelsen under hensyntagen til udvalgets opgave.

Stk.4 Medlemmer af udvalg vælges for 2 år med mulighed for genvalg for yderligere 2 år. Et medlem, der har siddet i udvalget i 4 år, kan kun nyvælges til udvalget, såfremt der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode.

§ 15

Det videnskabelige udvalg rådgiver bestyrelsen bl.a. vedrørende form og indhold af Selskabets videnskabelige møder og bistår de lokale arrangører ved tilrettelæggelse af årsmødet.

§ 16

Det internationale udvalg rådgiver bestyrelsen bl.a. vedrørende Selskabets kontakter til udenlandske endokrinologiske selskaber og instanser.

§ 17

Kvalitetsudviklings udvalget rådgiver bestyrelsen bl.a. vedrørende indenlandske kvalitetssikrings databaser for de endokrinologiske sygdomme samt vedrørende samarbejde med udenlandske kvalitetssikrings databaser inden for specialet.

Udvalget indstiller i så fald til bestyrelsen blandt Selskabets speciallæger i medicinsk endokrinologi: Medlemmer til styregrupperne for de endokrinologiske kvalitetssikrings databaser.

KAPITEL 8: TILLIDSPOSTER

§ 18

Stk.1 Inspektorer i medicinsk endokrinologi vælges ved den ordinære generalforsamling for 4 år med mulighed for genvalg hvert 4. år. Kun lægelige medlemmer af Selskabet har stemmeret og kun speciallæger i Endokrinologi med klinisk funktion kan vælges.

Junior inspektorer indstilles af bestyrelsen efter anbefaling fra FYEN. En junior inspektor skal være læge i HU uddannelse (herunder i Ph.d/Postdoc forløb under orlov fra HU-stilling).

Stk.2 Revisorer vælges ved den ordinære generalforsamling for 2 år med mulighed for ubegrænset genvalg i 2-års perioder.

Stk.3 Ved forfald af tilforordnede, inspektorer eller revisorer kan bestyrelsen konstituere personer i disse funktioner, indtil nyvalg kan finde sted ved næste generalforsamling.

KAPITEL 9: DIVERSE

§ 19

Selskabet er tilknyttet Organisationen af LægeVidenskabelige Selskaber.

 .

Stk.2 Bestyrelsen vælger Selskabets repræsentanter til Organisationen af LægeVidenskabelige Selskaber.

Valget gælder for 4 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg i yderligere 4 år.

Stk.3 Bestyrelsen indstiller 2 kandidater til Det statslige Ernæringsråd, hvoraf 1 vælges af formandskabet i Det statslige Ernæringsråd. Valget gælder for 4 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg for yderligere 4 år.

§ 20

Selskabet er medlem af Society of the European Journal of Endocrinology (SEJE) med rettigheder, der fremgår af ”Statutes of the Society of the European Journal of Endocrinology”.

KAPITEL 10: LOVÆNDRINGER

§ 21

Forslag til ændring af lovene skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage før en generalforsamling.

Stk.2 Vedtagelse af lovændringer kræver mindst ¾ af de afgivne stemmer.

KAPITEL 11: SELSKABETS OPLØSNING

§ 22 Beslutning om Selskabets opløsning kræver, at mindst 2/3 af selskabets medlemmer på en generalforsamling har afgivet deres stemme, og at mindst 2/3 heraf stemmer for opløsningen.

Stk.2 Såfremt man ikke når op på disse stemmetal, indkaldes til en ny generalforsamling med uændret dagsorden.

Stk.3 Hvis 2/3 af de afgivne stemmer ved denne anden generalforsamling går ind for Selskabets opløsning, er Selskabet opløst.

Stk.4 På den opløsende generalforsamling træffes bestemmelse om anvendelse af Selskabets eventuelle midler inden for et område, hvis formål er beslægtet med Selskabets formål.

KAPITEL 12: IKRAFTTRÆDEN

§ 23

Disse love træder i kraft: d. 7.maj 2001. Disse love er godkendt på generalforsamling d.7.maj 2001.

Revision foretaget 12.maj 2010. Revision godkendt på generalforsamlingen d. 12.maj 2010.

Revision foretaget 27/5 2021. Revision godkendt på generalforsamlingen 27/5 2021

Revision foretaget 16/6 2023. Revision godkendt på generalforsamlingen 16/6 2023

KAPITEL 13: TEGNINGSREGLER

§ 24

Selskabet tegnes af formanden, næstformanden og kassereren.

KAPITEL 14: REGNSKABSÅR

§ 25

Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 31. september