Thyroideasygdom ved graviditet og infertiliet

Indholdsfortegnelse

Hvad omfatter denne NBV

 • Udredning og behandling af hypothyroidisme hos gravide
 • Udredning og behandling af thyrotoksikose hos gravide
 • Udredning og behandling af gestationel transient thyrotoksikose
 • Udredning og behandling af struma og knuder i glandula thyroidea hos gravide
 • Udredning og behandling af postpartum thyroiditis
 • Thyroideafunktionstest og antistoffer under graviditet
 • Thyroideasygdom og infertilitet

 

Hvad omfatter denne NBV ikke

 • Behandling af thyroideacancer hos gravide
 • Udredning og behandling af thyroideasygdom hos gravide som følge af sygdom i hypothalamus og/eller hypofysen
 • Infertilitet i forbindelse med graviditetstab efter 22 gestationsuge.
 • Infertilitet ved et enkelt graviditetstab.
 • Infertilitet i forbindelse med påvist thyroglobulin antistof..

 

Diagnosekoder (ICD):

 • O992C Thyrotoksikose som komplicerer graviditet, fødsel eller barselsperiode
 • O992B Hypothyroidisme som komplicerer graviditet, fødsel eller barselsperiode
 • O90.5 Thyroiditis efter fødsel i kombination med E03.9 (hypothyroidisme) eller E05.9 (thyrotoksikose)

 

Udredning og behandling af hypothyroidisme under graviditet

Definitioner:

Hypothyroidisme under graviditet:

 • T4/frit T4 estimat < laveste referenceværdi samt TSH > den trimesterspecifikke reference værdi (se afsnit vedr. thyroideafunktionstest), eller TSH > 10 mIU/L uafhængigt af T4/frit T42.
 • Subklinisk hypothyroidisme under graviditet:
  T4/frit T4 estimat inden for den estimerede trimesterspecifikke referenceværdi og TSH > den trimesterspecifikke referenceværdi, men <10 mIU/L (2) (se afsnit om thyroideafunktionstest).

Forekomst:

Prævalensen af fertile kvinder med hypothyreose i Danmark er ca. 2,8 % (2;3). Prævalensen af fertile kvinder med subklinisk hypothyreose er ca. 4 % (1;3;4).

Ætiologi:

I Danmark er kronisk autoimmun thyroiditis den almindeligste årsag til hypothyreose i graviditeten (3). TPO-antistoffer, thyroglobulin antistoffer og sjældnere TRAb, findes hos 5-15 % af alle kvinder i den fertile alder (4). Herefter følger iatrogent induceret hypothyreose (radiojod behandling/strumektomi), forbigående hypothyreose og medikamentelt udløst hypothyreose (antithyroid medicin, lithium, amiodaron samt excessiv jodoptagelse) (3).

Symptomer og kliniske fund:

Se NBV guideline og nyligt publicerede danske artikler (5;6).

Prognose:

Der er en kendt sammenhæng mellem hypothyreose og nedsat fertilitet, øget abortrisiko samt nedsat udvikling af den føtale hjerne.

Diagnose og udredning:

Vedvarende forhøjet TSH (to påfølgende målinger med 3-4 ugers interval) indikerer hypothyroidisme. T4 skelner mellem klinisk hypothyroidisme og subklinisk hypothyroidisme. Der anbefales selektiv screening for stofskiftesygdom. (se afsnit vedr. screening).

Kliniske rekommandationer:

Alle gravide med nedsat thyroideafunktion samt gravide med påviste thyroidea antistoffer, skal så tidligt i forløbet som muligt henvises til endokrinolog for at sikre en optimal opfølgning og behandling af den maternelle thyroideafunktion under og efter graviditeten.

Hypothyroidisme i graviditet behandles altid med levothyroxin.

 • Ved kendt hypothyroidisme før graviditet anbefales det at levothyroxin justeres til TSH < 2,5 mIU/L.
 • Ved kendt subklinisk hypothyroidisme før graviditet anbefales det at behandle til TSH < 2,5 mIU/L.
 • Anvendelse af liothyronin, kombinationspræparater eller ekstrakter fra dyre-skjoldbruskirtler kan ikke anbefales.*

*Fodnote: anbefalingen er ikke graderet i kildeguideline. Vi har valgt stærkt at fraråde disse behandlingsformer, fordi behandling af klinisk hypothyroidisme med levothyroxin anses for at være så sikkert og effektivt, at det ville være uetisk at randomisere en kvinde med hypothyroidisme til nogen anden behandling. Dernæst tyder patofysiologiske dyrestudier på, at T3 ikke passerer placenta, medførende risiko for føtal hypothyroidisme ved kombinationsbehandling (8).

Behandlingsmål og kontrolhyppighed under graviditet:

Trimester-specifikke reference-intervaller anbefales benyttet. Såfremt disse ikke foreligger anbefales en grænse for TSH på < 3,7 mIU/L.

TSH og T4 måles hver 4. til 6. uge under graviditeten.

Behandling:

Ved nydiagnosticeret hypothyroidisme i graviditet startes behandling øjeblikkeligt.
Abort tilrådes generelt ikke på baggrund af maternel hypothyroidisme; derimod tilrådes hurtig normalisering af stofskiftet. (17)

 • Der gives 100 mikrogram levothyroxin dagligt. Dosis titreres i løbet af 2 til 4 uger op til 2,0-2,4 µg/kg legemsvægt/dag. Herefter justeres dosis i henhold til TSH og T4. Ved TSH > 20 mIU/L kan dosis øges til 200 µg dagligt i løbet af få dage.
 • Ved ny diagnosticeret subklinisk hypothyroidisme i graviditet startes behandling straks.
 • Der gives en startdosis på 1,2 µg/kg legemsvægt/dag. Herefter justeres dosis i henhold til TSH og T4.
 • Ved kendt hypothyroidisme/subklinisk hypothyroidisme anbefales det, at patientens vanlige dosis levothyroxin øges med 30-50 % straks graviditeten er konstateret, og herefter justeres i henhold til TSH og T4
 • Kvinder, der er euthyroide, men har fået påvist TPO-antistoffer i begyndelsen af graviditeten, bør følges med måling af TSH og T4 hver 4 til 6. uge og behandles hvis TSH > 2,5 mIU/L.
 • Patienter med hypothyroidisme efter total thyroidektomi/radio-jod behandling grundet Graves´ sygdom skal have målt TRAb så tidligt som muligt i graviditeten. Der er ikke indikation for rutine screening af TRAb hos patienter med hypothyroidisme.

Figur 1: Screening for hypothyroidisme i første trimester

ThyrGravFig1

Behandling post-partum:

Ved ny diagnosticeret hypothyroidisme under graviditet foreslås, at dosis reduceres til 50 – 100 µg/dag umiddelbart postpartum, og at TSH og T4 kontrolleres hver 4 til 6. uge med henblik på eventuel justering af levothyroxin dosis.

Ved kendt hypothyroidisme reduceres levothyroxin dosis til den prækonceptionelle dosis umiddelbart postpartum.

Ved subklinisk hypothyroidisme seponeres/reduceres levothyroxin umiddelbart postpartum og TSH og T4 følges af endokrinolog.

Udredning og behandling af thyrotoksikose under graviditet

Definitioner:

Supprimeret TSH < 0,01 kombineret med forhøjet FT4/TT3 (link til afsnit om graviditetsspecifikke referenceintervaller).

Forekomst:

Thyrotoksikose ses i op til 3 % af alle graviditeter.

Ætiologi:

Graves’ thyrotoksikose skyldes autoimmunitet med positiv TRAb i 95% af tilfældene. TRAb kan dog være negativ under graviditet. De nodulære thyroideasygdomme forårsager < 5 % af alle tilfælde. Gestationel transient thyrotoksikose (GTT) forårsages af højt hCG-niveau i første trimester. HCG har TSH-lignende effekt. GTT ses hyppigt ved hyperemesis gravidarum (dehydratio, 5 % vægttab og ketonuri), og stofskiftefunktionen bør testes ved denne tilstand.

Symptomer og kliniske fund:

Se NBV guideline.

Udredning:

Differentiering mellem Graves’ thyrotoksikose og GTT understøttes af positiv TRAb. Tilstedeværelse af øjensymptomer, struma eller svært forhøjet T3/T4 ratio bør give mistanke om Graves’ thyrotoksikose. Diagnosen stilles biokemisk. Thyroideaskintigrafi er relativt kontraindiceret under graviditet. Såfremt skintigrafi er udført under graviditet, anses strålerisikoen for minimal, og der er ikke indikation for at tilråde abort (7).

Prognose:

GTT er per definition forbigående. Vedvarende thyrotoksikose gennem 2. trimester taler for anden ætiologi. Graves’ thyrotoksikose har tendens til remission under graviditeten med stor risiko for recidiv postpartum. Der er en kendt sammenhæng mellem thyrotoksikose og øget abortrisiko, for tidlig fødsel, intrauterin væksthæmning, lav fødselsvægt samt føtal død. Derudover kan overbehandling med antithyroid medicin medføre føtal hypothyrodisme.

Behandlingsmål og kontrolhyppighed under graviditet:

Kvinder med formodet GTT følges klinisk og biokemisk, primært hos obstetriker. Såfremt der er tvivl om diagnosen eller udtalte symptomer, anbefales kontrol af TSH og FT4/TT3 med få ugers mellemrum. Vedvarende thyrotoksikose gennem 2. trimester taler for anden ætiologi.

Ved behandlingskrævende Graves’ thyrotoksikose anbefales initialt tæt biokemisk kontrol hver 2. til 4. uge, efterfølgende hver 4. til 6. uge.

 • Patienten skal informeres om potentielle alvorlige bivirkninger ved den antithyroide behandling, herunder symptomer og forholdsregler ved eventuel agranulocytose og leversvigt (Se NBV guideline).
 • Behandlingen sigter mod et FT4 højt i eller lige over referenceområdet.(se afsnit vedr. thyroideafunktionstest)
 • Ofte vil den medicinske behandling kunne seponeres i løbet af graviditeten. TSH vil ofte være vedvarende supprimeret under graviditeten, hvilket er tilladeligt. Der er ingen evidens for at behandling af subklinisk thyrotoksikose forbedrer graviditetsudfald, og behandling kan potentielt have skadelige effekter på fosteret.

Kliniske rekommandationer:

Gestationel transient thyrotoksikose (GTT):

 • De fleste kvinder med GTT har ikke behov for antithyroid behandling.
 • Kortvarig behandling med betablokker (propranolol i lavest mulig dosis, eks. 10-20 mg 3-4 gange i døgnet) kan være indiceret ved udtalte thyrotoksiske symptomer.

Graves’ thyrotoksikose

 • Ved behandlingskrævende thyrotoksikose under graviditet gives antithyroid medicin i monoterapi.
 • Block-replacement terapi er kontraindiceret.
 • Der gives antithyroid medicin i den lavest mulige dosis, der holder thyroideafunktionen højt i normalområdet. (se afsnit vedr. thyroideafunktionstest)
 • Der anbefales behandling med PTU i første trimester. Patient tolerance, compliance og lægeligt skøn bør inddrages i overvejelser omkring skift mellem behandlinger.
 • Der anbefales skift fra PTU til thiamazol efter første trimester. I forbindelse med skift af præparat anbefales tæt kontrol af thyroideafunktionen efter 2 til 4 uger. Virkningen af 5 mg thiamazol svarer til virkningen af 100 mg PTU.
 • Patienter, som behandles med PTU, bør informeres om risiko for leverpåvirkning og symptomer herpå. (Se NBV guideline)
 • Rutinemæssig måling af leverenzymer anbefales dog ikke.
 • Hos patienter med Graves i antithyroid behandling, kan man overveje at seponere antithyroid behandling, så snart graviditeten er konstateret og herefter monitorere thyroideafunktionen tæt og vurdere behovet for medicinsk behandling.
 • Symptomatisk behandling med betablokade kan være indiceret ved thyrotoksikose.
 • Thyroidektomi overvejes ved behandlingssvigt, ved behov for høje doser antithyroid medicin (thiamazol > 30 mg/dag og PTU > 600 mg/dag i en længere periode) eller intolerance over for antithyroid medicin. Total thyroidektomi anbefales, optimalt udført i andet trimester.
 • Behandling og kontrol af thyrotoksikose med nodulær ætiologi vil være som ovenfor anført.
 • Radioaktiv jodbehandling er kontraindiceret under graviditet.

Note: Mod thyrotoksikose hos ikke-gravide anbefales generelt thiamazol fremfor PTU på grund af risiko for hepatotoxicitet og andre alvorlige bivirkninger (f.eks. SLE lignende tilstand) ved PTU. Dog har flere studier fundet teratogene effekter associeret med behandling med thiamazol under organo-genesen i første trimester (9-12). Et dansk registerstudie har ikke fundet forskel i forekomsten af embryopati ved behandling med PTU versus thiamazol, skønt alvorligheden af de observerede misdannelser taler for brug af PTU (13). Generelt anbefales Graves’ patienter at afvente med graviditet til euthyroidisme er opnået. Under et behandlingsforløb bør Graves’ patienter informeres om straks at henvende sig til behandlende læge, så snart graviditet er konstateret.

Visitation:

Alle gravide med thyrotoksikose skal konfereres med endokrinolog.

Planlægning af graviditet hos patienter med Graves´ thyrotoksikose:

 • Patienter med Graves´ thyrotoksikose bør anbefales at afvente med graviditet til stofskiftet er normaliseret. Hvis graviditet planlægges, kan medicinen omlægges til PTU i lavest mulige dosis.
 • Hos kvinder og mænd, der har fået radioaktiv jodbehandling, skal der gå > 4 måneder efterfølgende før graviditet planlægges, hvilket patienterne skal informeres om.
 • Kvinder med stofskiftesygdom skal informeres om at søge læge med henblik på optimering af behandling forud for graviditet, eller så snart graviditeten er indtruffet.

Obstetrisk kontrol og føtale aspekter:

 • Der anbefales måling af TRAb i 20. til 24. gestationsuge ved aktiv Graves’ thyrotoksikose eller tidligere Graves’ thyrotoksikose behandlet med radioaktivt jod eller thyroidektomi.
 • Gravide med thyrotoksikose, herunder kvinder, der tidligere har haft thyrotoksikose, og som nu er eu- eller hypothyroide som følge af medicinsk eller kirurgisk behandling, har øget risiko for væksthæmning og tilbydes obstetrisk kontrol med vægtskanning i uge 28 og 32.
 • Dysregulerede gravide bør følges med 4 til 5 ugers interval fra uge 25. Ved forhøjede TRAb (2-3 gange øvre referenceinterval) suppleres med skanning for føtal struma ved føtalmediciner. Barnet bør efter fødslen følges med blodprøver til kontrol af stofskiftet f.eks. på navlesnor, 5, 10 og evt. 15 dage gammelt.
 • Det anbefales at gentage måling af TRAb i 3. trimester, hvis positive tidligere i graviditeten.

Føtal thyrotoksikose:

Tegn på føtal thyrotoksikose kan være vækstretardering, takykardi, hydrops eller hjertesvigt. Sjældnere ses ultrasonisk tegn på føtal struma, der dog oftest er tilkommet grundet iatrogent induceret hypothyroidisme ved overbehandling af mødrene med antithyroid medicin (14). Ved tegn på føtal thyrotoksikose eller tvivl om diagnosen skal patienten henvises til en højt specialiseret enhed.

Neonatal thyrotoksikose:

Nyfødte af mødre med Graves’ thyrotoksikose og forhøjet TRAb > 2-3 gange øvre referenceinterval bør vurderes for mulig thyroideasygdom. TSH screening af hælblod er ikke tilstrækkeligt, idet der udelukkende vurderes forhøjet TSH.

Amning:

Brug af methimazol (op til 20-30 mg/dag) samt brug af PTU (op til 300 mg/dag) vurderes sikkert under amning.

Postpartum thyroiditis

Definition:

Postpartum thyroiditis defineres som debut af biokemisk thyroideadysfunktion inden for et år postpartum hos kvinder, som umiddelbart forud for graviditeten var euthyroide. Under det samlede kompleks af postpartum thyroideadysfunktion indgår også recidiv eller debut af Graves´ thyrotoksikose, andre subtyper af thyrotoksikose, der dog kun forekommer relativt sjældent i denne aldersgruppe samt hypothyroidisme (15,3).

Forekomst:

Postpartum thyroiditis ses hos ca. 7% af alle graviditeter.

Ætiologi:

Postpartum inflammation af glandula thyroidea som led i rebound fænomen efter lang tids immunsuppression under graviditeten. Patienter med høje titre af TPO antistoffer har høj risiko for at udvikle postpartum thyroiditis (30-50%). Opdeling: Klassisk bifasisk forløb med destruktiv thyrotoksikose efterfulgt af hypothyroidisme ses hos 25%, isoleret thyrotoksikose hos 32%, isoleret hypothyroidisme hos 43%. Den thyrotoksiske fase ses typisk 2 til 6 måneder postpartum. Den hypothyroide fase ses hyppigst 3 til 12 måneder postpartum (15,16,17).

Symptomer og kliniske fund:

En stor del af tilfældene opdages formentlig ikke på grund af milde symptomer. Som for thyrotoksikose og hypothyroidisme generelt er træthed ofte et dominerende symptom (ses hos 93% med postpartum thyroiditis, upublicerede danske data (3;16)) men opleves af mange kvinder som forventeligt umiddelbart efter en fødsel. PPT kan ses hos patienter, som er i behandling med T4 for Hashimotos thyroiditis, såfremt der fortsat er aktivt thyroidea kirtelvæv.

Udredning:

Udredning er relevant dels som led i risikostratificering før sygdommen opstår og dels i differentialdiagnostisk øjemed, når sygdommen er opstået. Ved thyrotoksikose efter fødslen er thyroiditis 20 gange hyppigere end Graves´ thyrotoksikose (4.1 vs. 0.2%). Fravær af positiv TRAb tyder på postpartum thyroiditis. Derimod tyder positiv TRAb, øjensymptomer, høj T3/T4 ratio, vedvarende thyrotoksikose, og debut 6-12 måneder postpartum på Graves´ thyrotoksikose (18). Thyroideaskintigrafi kan overvejes ved tvivl (ammemælk kasseres første døgn).

Kliniske rekommandationer:

 • Symptomatisk behandling med lille dosis betablokker kan gives ved behov i den thyrotoksiske fase.
 • Antithyroid medicin har ingen effekt.
 • T4 behandling bør tilbydes i den hypothyroide fase hos kvinder som har symptomer, er ammende eller planlægger ny graviditet (19).
 • Udtrapning/seponering kan forsøges ca. 1 år efter fødsel

Opfølgning:

10-20% kan ikke trappes ud af T4 behandling 1 år efter fødsel og af disse vil ca. 50% på sigt udvikle permanent hypothyroidisme. Patienter som efter PPT får normalt stofskifte uden behov for T4 behandling har 70% risiko for at få ny PPT i fornyet graviditet. Kontrol af thyroideafunktion under næste graviditet anbefales (17).

Struma og knuder i glandula thyroidea hos gravide

Forekomst og ætiologi:

I Danmark har der tidligere været moderat jodmangel. Fra år 2000 er iværksat jodberigelse af salt, og jodmangel er aftagende. Der er dog fortsat en let jodmangel, hvorfor det er almindeligt at finde mindre knuder og cyster i skjoldbruskkirtlen hos kvinder i fertil alder. En sjælden gang kan en sådan knude være en cancer (incidens 250/år i Danmark).
Da thyroideacancer generelt har en god prognose er det vigtig at finde de få patienter med maligne knuder; men samtidig ikke at overbehandle patienter i graviditeten med godartede, ikke symptomgivende knuder i gld. thyroidea.

Kliniske rekommandationer

 • Ved knuder i glandula thyroidea henvises til ultralyd og videre strategi i henhold til (link til NBV guideline).
 • Såfremt der observeres knuder med suspekt cytologi eller hurtig vækst, er der ikke indikation for abort, men operation skal tilbydes i 2. trimester. Giver den cytologiske prøve mistanke om papillær cancer eller follikulær neoplasi, anbefales thyroidektomi. Er der ikke tegn på spredning, kan det kirurgiske indgreb, såfremt patienten ønsker det, udskydes til efter fødslen, idet veldifferentieret thyroideacancer er langsomt voksende, hvorfor afventen ikke skønnes at ville påvirke prognosen væsentligt.
 • Radioaktiv jodbehandling er kontraindiceret hos gravide og ammende.
 • Ved graviditetsønske efter radio-jodbehanding af thyroideacancer anbefales, at der ventes med graviditet til 6-12 mdr. efter sidste radiobehandling for at sikre remission af thyroideacanceren.

Thyroideafunktionstests/referenceintervaller

Hovedbudskaber:

 • Under graviditet sker dynamiske fysiologiske ændringer i thyroideahormonproduktion og – omsætning. Derudover påvirkes selve analysemetoderne af graviditetsændringerne. Tolkning af laboratoriesvar må tage højde for dette.
 • Trimester- og laboratoriespecifikke referenceintervaller anbefales.
 • TSH falder i første trimester for at stabilisere sig i andet og tredje trimester.
 • Måling af frie thyroideahormoner under graviditet er stærkt påvirkede af graviditetsændringer og man må være påpasselig med at tolke disse.
 • Totale thyroideahormonniveauer ligger højere i andet og tredje trimester end hos ikke-gravide.
 • Thyroideaautoimmunitet vil generelt forbedres under graviditet.

Fysiologiske ændringer i thyroideafunktionen under graviditet:
Graviditetsbetingede ændringer i thyroideahormonproduktion og omsætning nødvendiggør trimesterspecifikke referenceintervaller (17,20,21)). Graviditetshormonet hCG har en thyrotrop effekt, der i første trimester medfører en fysiologisk stigning i thyroideahormoner, og ved negativt feedback et tilsvarende fald i TSH. Denne effekt aftager i andet og tredje trimester. Det stigende østrogenniveau inducerer øgning af TBG, hvilket øger totalkoncentrationen af T3 og T4. Andre faktorer, der påvirker den maternelle thyroideafunktion, er øget renal jodclearance og placental dejodinering af thyroideahormoner.

Biokemiske mål for thyroideafunktion under graviditet samt tolkning af disse:

 

 

Referenceintervaller for danske kvinders thyroideafunktion under graviditet:

Der foreligger flere studier af thyroideafunktion hos raske gravide danske kvinder (23-27). Danske kvinders TSH ligger højere end kvinder fra jodsufficiente områder, herunder USA, hvorfor referenceintervaller herfra ikke ukritisk kan benyttes i Danmark. I de tidligere amerikanske guidelines anbefaledes en universel øvre reference for TSH på 2,5 mIU/L i første trimester (28) hvilket modtog megen kritik, men ikke desto mindre har formet selektion og analyser i de senere års studier af gravide med thyroideadysfunktion. I et studie med etablering af referenceintervaller fra raske thyroidea-antistofnegative gravide fra København havde 18% TSH i første trimester uden for denne grænse (26). Den øvre grænse for TSH i første trimester var i stedet var 3.6 mIU/L. I et andet stort dansk studie baseret på den nationale mor-barn-kohorte (”Bedre sundhed for mor og barn”) etableredes referenceintervaller for hver uge i første trimester7. De dynamiske ændringer i thyroideafysiologi i første trimester afspejledes i en øvre grænse for TSH på 3,84 mIU/L i uge 5, mens den var 3,1 mIU/L i gestationsuge 10-11, og steg igen til 3,85 mIU/L i uge 14. Den gennemsnitlige øvre grænse i første trimester var 3,45 mIU/L. I de nyeste amerikanske guidelines er ordlyden ændret til, at den øvre grænse for TSH ved mangel på laboratorie- og trimesterspecifikke referenceintervaller om nødvendigt kan nedsættes med 0,4 mUI/L (17). Baseret på de danske studier virker det rimeligt at sænke den øvre reference for TSH med 0,8 mIU/L i forhold til de lokale laboratoriespecifikke referenceintervaller.

Hos patienter i antithyroid medicinsk behandling for thyrotoksikose skal overbehandling undgås, og da TSH er trægt reagerende skal frit T4 og T3 estimater altid holdes højt i det trimesterspecifikke referenceinterval; også selvom TSH kan være supprimeret (29).

Kliniske rekommandationer:

 • Trimesterspecifikke og metodespecifikke referenceintervaller tilstræbes for at sikre korrekt diagnose og behandling af thyroideadysfunktion under graviditet.
 • Såfremt det ikke er muligt at etablere egne referenceintervaller for gravide, og der ikke foreligger tidligere målinger hos den enkelte gravide til sammenligning, kan der stiles mod TSH inden for 0,1-3,6 i 1. trimester og 0,3-3,6 i 2. og 3. trimester, alternativt kan 0,8 mIU/l trækkes fra laboratoriets ikke-gravide-reference-interval.
 • Total T4 og total T3 kan ved mangel på laboratoriespecifikke referenceintervaller fortolkes ud fra ikke-gravides referenceinterval gange 1.5 i 2. og 3. trimester.
 • Frit T4 og frit T3 estimater ved automatiserede metoder varierer betydeligt mellem laboratorier og bør derfor altid måles på samme laboratorium ved monitorering af gravide.
 • Hos kvinder i behandling for thyroideasygdom bør både totale og frie hormoner analyseres og fortolkes under hensyntagen til de dynamiske ændringer i thyroideahormonproduktion og -omsætning under graviditet samt forventelig forsinkelse til opnåelse af steady state ved dosisændringer.

Fig 2: Ved mangel på trimester- og laboratoriespecifikke referenceintervaller kan følgende anvendes med påpasselighed:

1. Trimester2. Trimester3. Trimester
TSH0,1-3,60,3-3,70,3-3,7
Eller fratræk 0,8 mIU/L fra laboratoriets reference-interval for ikke-gravide
FT4Ekstremt metodeafhængigt – anvend yderst varsomt
FT3Ekstremt metodeafhængigt – anvend yderst varsomt
TT4Ikke-gravides referenceinterval multipliceret med 1,5 kan anvendes
TT3Ikke-gravides referenceinterval multipliceret med 1,5 kan anvendes

Tolkning af mål for thyroideaautoantistoffer og screening for thyroideasygdom under graviditet

Fysiologiske ændringer i thyroideaautoantistoffer under graviditet:

Den graviditetsbetingede immunsuppression bevirker, at mængden af samtlige thyroidea-autoantistoffer (TRAb, TPO-antistoffer og thyroglobulin antistoffer) falder under graviditet. Afhængigt af prægravide koncentrationer kan antistofniveauerne blive umålelige i 3. semester for atter at stige postpartum.
Kvinder med TPO-antistoffer har en øget risiko for at udvikle hypothyroidisme under graviditet (30).
Et større hollandsk studie fandt, at forhøjet TSH især forekom hos gravide kvinder med TPO-antistofniveauer over 92-percentilen for populationen (31).
TPO-antistoffer er ikke immunogene i sig selv, men er et epifenomen for underliggende autoimmun thyroiditis. De har derfor ingen betydning for fosteret eller det nyfødte barns thyroideafunktion. Det er endnu uafklaret, hvorvidt forekomst af thyroglobulin antistoffer kan have relevans for graviditetens forløb og udfald (32). For nuværende bør disse antistoffer kun måles i tilfælde, hvor TPO-antistoffer ikke kan påvises, og autoimmun thyroideasygdom mistænkes, fx hos gravide med subklinisk hypothyroidisme. Dette gælder både under graviditet og postpartum (33).

Screening for thyroideasygdom under graviditet:

 • Der er ikke evidens for at indføre for eller imod generel screening for unormal TSH, bortset fra kvinder, der planlægger fertilitetsbehandling eller har kendte TPOantistoffer.
 • Det er relevant at screene patienter med risiko for thyroideadysfunktion, idet dette kan medføre risiko for misdannelser, abort og for tidlig fødsel samt postpartum thyroiditis hos moderen. Endvidere kan det medføre thyroideadysfunktion samt nedsat IQ hos barnet.
 • Alle kvinder bør ved udtrykt graviditetsønske og senest ved første graviditetsundersøgelse udspørges om tidligere eller nuværende kendt thyroideasygdom.
 • Screening ved måling af TSH og evt. thyroideaantistoffer hos gravide og kvinder med graviditetsønske anbefales ved nedenstående risikofaktorer. (se note 1 + 2)
  • Kvinder med thyrotoksikose eller hypothyroidisme, postpartum thyroiditis eller thyroidektomi i anamnesen
  • Kvinder med en familieanamnese med thyroideasygdom
  • Kvinder med struma
  • Kvinder med kendte thyroideaantistoffer
  • Kvinder med symptomer eller kliniske tegn på thyroideadysfunktion
  • Kvinder med type 1 diabetes
  • Kvinder med andre autoimmune sygdomme
  • Som led i udredningen hos kvinder med infertilitet (inkl. recidiverende spontan abort)
  • Kvinder, der tidligere er bestrålet i hoved- eller halsregionen
  • Kvinder, der tidligere har født for tidligt
  • Kvinder med BMI > 40

Note1: I kildeguideline anføres endvidere punktet: alder > 30 år. Dette er ikke medtaget, idet det vurderes, at hvis dette punkt skulle inddrages, så ville det være identisk med, at ALLE gravide skulle screenes, da denne aldersgruppe udgør langt størstedelen af gravide.

Note: 2 Målingerne bør foretages inden graviditet eller ved første graviditetsbesøg. Der bør anvendes trimester-specifikke referenceværdier (se afsnit vedr. trimesterspecifikke referenceintervaller). Ved TSH uden for referenceinterval skal øvrige thyroideaparametre altid måles

Thyroideasygdom og infertilitet

Definition:

Personer med kendt thyroideasygdom og/eller autoantistoffer rettet mod glandula thyroidea har øget risiko for infertilitet (udebleven graviditet efter regelmæssig ubeskyttet samleje gennem 1 år) og graviditetskomplikationer i form af bl.a. gentagne graviditetstab (3 eller flere konsekutive graviditetstab (abortus habitualis)) (17,34,35).

Forekomst:

Infertilitet rammer ca. 15 % af alle danske par og der skelnes mellem årsager hos kvinden (35 %), hos manden (30 %), hos både mand og kvinde (20 %) og ukendt årsag (15 %). Thyroidea dysfunktion og autoantistoffer findes hyppigst ved ovariedysfunktion inkl. PCOS samt infertilitet af ukendt årsag (36). Abortus habitualis forekommer hos ca. 2-3 % af kvinder (37). I en metaanalyse fra 2011 fremgår, at 6-20 % af raske kvinder i fertil alder har forhøjede TPO-antistoffer, mens de er forhøjede hos 17-33 % af kvinder med gentagne graviditetstab og for 10-31 % af kvinder med subfertilitet (38).

Thyroidea dysfunktion og infertilitet:

Kvinder med thyroideadysfunktion og/eller isoleret forhøjede TPO-antistoffer har nedsat fertilitet (36). Både ved hypothyroidisme og thyrotoxikose er øget forekomst af menstruationsforstyrrelser velbeskrevet (35,39-41). Ved korrektion af thyroideadysfunktionen retter disse sig ofte, hvormed udfald af fertilitetsbehandling er sammenlignelig med thyroidea-raske (42).

Fertilitetsbehandling (kontrolleret ovariestimulation) såvel som evt. opnået graviditet medfører øgede krav til produktion af stofskiftehormoner, hvilket en normal skjoldbruskkirtel honorerer. Ved forhøjede TPO-antistoffer og/eller subklinisk hypothyroidisme er der risiko for insufficient respons på belastningen og udvikling af hypothyroidisme (11).

For kvinder henvist til fertilitetsbehandling har der de senere år været fokus på betydningen af TSH > 2.5 mU/L særligt ved samtidig forekomst af forhøjede TPO-antistoffer. Ved behandling med intrauterin insemination (IUI) er der overordnet ikke fundet ringere reproduktivt udfald ved TSH>2.5mU/L vs <2.5mU/L hos euthyroide (44). Ved in vitro fertilitetsbehandling (IVF) er der divergerende fund. Ved forekomst af TPO-antistoffer findes øget abortrisiko (44,45).

Der er begrænset evidens for en gavnlig effekt af T4-substitution hos kvinder med subklinisk hypothyroidisme i fertilitetsbehandling. En metaanalyse af prospektive randomiserede kontrollede studier af T4-behandling ved subklinisk hypothyroidisme hos kvinder i IVF-behandling viste, at euthyroidisme opnået før ovulationsinduktion øgede chancen for levende fødsel (RR 2,76, 95 % CI: 1.20-6.44) (46).

Et nyere blindet randomiseret kontrolleret studie af T4-behandling forud og under IVF-behandling hos 600 TPOAb-positive (≥60 IU/mL) euthyroide (TSH 0,5-4,78 mIU/L) kvinder fandt ingen forskel mellem interventions- og kontrolgruppe i abortrisiko (10.3 % vs. 10.6 %, p=0.94) eller risikoen for for tidlig fødsel (RR 1.13, 95 % CI 0,65-1,96, p=0,67) (47)

Thyroidea sygdom og graviditetstab:

Abortus habitualis har multiple årsager herunder kromosomale, anatomiske, koagulative, endokrine og immunologiske. Der er øget forekomst hos kvinder med kendt endokrin og/eller autoimmun sygdom. Studier af sammenhængen mellem TPO-antistoffer og graviditetstab har vist varierende resultater (38,48).

Der er ikke tilgængelig evidens for effekt af T4-behandling hos TPO-antistofpositive euthyroide kvinder med abortus habitualis. To igangværende randomiserede kontrollerede studier undersøger dette; multicenterstudiet TABLET fra Storbritannien og det multinationale T4life studie (49,50).

Kliniske rekommandationer:

Visitation:

Infertile kvinder med thyroideasygdom eller subklinisk hypothyroidisme bør før fertilitetsbehandling påbegyndes vurderes af endokrinolog med henblik på udredning og evt. behandling.

Udredning:

Blandt kvinder med infertilitet anbefales screening med måling af TSH. Hvis TSH er > 2,5 i 2 målinger med minimum 1 måneds interval anbefales måling af T4 og TPO-antistoffer (se afsnit vedr. thyroideafunktionstest). Blandt kvinder med abortus habitualis anbefales screening med måling af både TSH og TPO-antistoffer.

Behandling:

Da levothyroxin regnes for vidtgående non-toksisk er der i internationale guidelines trods sparsom evidens advokeret for overvejelser om initiering af levothyroxin behandling ved tilstande hvor udvikling af hypothyroidisme er hyppigere, såsom ved subklinisk hypothyroidisme eller forhøjede TPO-antistoffer.

 • Alle patienter med infertilitet og kendt hypothyroidisme bør have behandlingen optimeret (TSH < 2,5 mlU/L) før fertilitetsbehandling startes.
 • Alle patienter med infertilitet og kendt thyrotoksikose bør afvente fertilitetsbehandling indtil stofskiftet er stabilt og normaliseret vurderet på gentagne blodprøvetagninger med uændret antithyroid dosis.
 • Kvinder med subklinisk hypothyroidisme), anbefales behandling med lavdosis levothyroxin før start af fertilitetsbehandling (fertilitetsprocedurer med kontrolleret ovariestimulation (IVF eller ICSI)) (51).
 • Hos infertile kvinder og kvinder med abortus habitualis med TSH mellem 2.5 mlU/L og øvre normal reference samt forhøjede TPO-antistoffer skal patienten henvises til læge med henblik på optimering af stofskiftebehandlingen (TSH < 2,5) før fertilitetsbehandling påbegyndes.
 • Infertile kvinder med TSH mellem 2.5 mlU/L og øvre normal reference uden påvisning af TPO-antistoffer, anbefales ikke behandling med levothyroxin, men kontrol af thyroideatal få uger efter opstart af fertilitetsbehandling (52).
 • Thyroideatal bør kontrolleres 1-2 uger efter kontrolleret ovariestimulation hos kvinder med TSH>2,5 mIU/L eller positive TPO-antistoffer ved den indledende screening. Ved opnået graviditet følges retningslinjer som beskrevet for andre gravide. Hos kvinder der ikke opnår graviditet, men som ved kontrol har let forhøjet TSH, gentages thyroideatal efter 2-4 uger.
 • Ved indikation for behandling anbefales levothyroxin og behandlingsmål er som for gravide generelt (se afsnit om hypothyroidisme i graviditet).
 • Brug af prednisolon eller intravenøs immunglobulinbehandling på indikation af thyroideaautoimmunitet frarådes.

Screening for stofskiftesygdom forud for fertilitetsbehandling og anbefalede reaktion herpå for infertile kvinder uden forudgående kendt stofskiftesygdom.

THYRGRAVFIG2

Referencer

1. De Groot L, Abalovich M, Alexander EK, Amino N, Barbour L, Cobin RH, Eastman CJ, Lazarus JH, Luton D, Mandel SJ, Mestman J, Rovet J & Sullivan S. Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2012 97 2543-2565.
2. Bliddal S, Feldt-Rasmussen U, Boas M, Faber J, Juul A, Larsen T & Precht DH. Gestational age-specific reference ranges from different laboratories misclassify pregnant women’s thyroid status: comparison of two longitudinal prospective cohort studies. Eur J Endocrinol 2014 170 329-339.
3. Carle A, Laurberg P, Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB & Jorgensen T. Epidemiology of subtypes of hypothyroidism in Denmark. Eur J Endocrinol 2006 154 21-28.
4. Pedersen IB, Knudsen N, Jorgensen T, Perrild H, Ovesen L & Laurberg P. Thyroid peroxidase and thyroglobulin autoantibodies in a large survey of populations with mild and moderate iodine deficiency. Clin Endocrinol 2003 58 36-42.
5. Carle A, Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L & Laurberg P. Hypothyroid symptoms and the likelihood of overt thyroid failure: a population-based case-control study. Eur J Endocrinol 2014 171 593-602.
6. Carle A, Bulow P, I, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L & Laurberg P. Gender differences in symptoms of hypothyroidism: a population-based DanThyr study. Clin Endocrinol (Oxf) 2015
7. Pregnanc and radiation protection in nuclear medicine. Available at: https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/SpecialGroups/1_PregnantWomen/PregnancyNuclearMedicine.htm. 2015. Ref Type: Electronic Citation
8. Absence of placental Transfer of L-triiodthyronine (T3) in Rat (1977).
https://www.nature.com/pr/journal/v11/n2/pdf/
9. Laurberg P, Wallin G, Tallstedt L, Abraham-Nordling M, Lundell G & Torring O. TSH-receptor autoimmunity in Graves’ disease after therapy with anti-thyroid drugs, surgery, or radioiodine: a 5-year prospective randomized study. Eur J Endocrinol 2008 158 69-75.
10. Cassina M, Dona M, Di Gianantonio E & Clementi M. Pharmacologic treatment of hyperthyroidism during pregnancy. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2012 94 612-619.
11. Bowman P, Osborne NJ, Sturley R & Vaidya B. Carbimazole embryopathy: implications for the choice of antithyroid drugs in pregnancy. QJM 2012 105 189-193.
12. Taylor PN, Vaidya B. Side effects of anti-thyroid drugs and their impact on the choice of treatment for thyrotoxicosis in pregnancy. Eur Thyroid J 2012 1 176-185.
13. Andersen SL, Olsen J, Wu CS & Laurberg P. Birth defects after early pregnancy use of antithyroid drugs: a Danish nationwide study. J Clin Endocrinol Metab 2013 98 4373-4381.
14. Bliddal S, Rasmussen AK, Sundberg K, Brocks V & Feldt-Rasmussen U. Antithyroid drug-induced fetal goitrous hypothyroidism. Nat Rev Endocrinol 2011 7 396-406.
15. Carle A, Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB & Laurberg P. Epidemiology of subtypes of hyperthyroidism in Denmark: a population-based study. Eur J Endocrinol 2011 164 801-809.
16. Stagnaro-Green A. Approach to the patient with postpartum thyroiditis. J Clin Endocrinol Metab 2012 ;97:2011-2576
17.2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum Erik K. Alexander, Elisabeth N. Pearce, Gregory A. Brent, Rosalind S. brown, Herbert Chen, Chrysoula Dosiou, William A Grobman, Laurberg, John H. Lazarus, Susan J. Mandel, Robin P Peeters, and Scott Sullivan. Thyroid 2017 3 315-388. http://doi.org/10.1089/thy.2016.0457
18. Carle A, Knudsen N, Pedersen IB, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB & Laurberg P. Determinants of serum T4 and T3 at the time of diagnosis in nosological types of thyrotoxicosis: a population-based study. Eur J Endocrinol 2013 169 537-545.
19. Mandel SJ, Brent GA & Larsen PR. Levothyroxine therapy in patients with thyroid disease. Ann Intern Med 1993 119 492-502.
20. Feldt-Rasmussen U, Bliddal Mortensen AS, Rasmussen AK, Boas M, Hilsted L & Main K. Challenges in interpretation of thyroid function tests in pregnant women with autoimmune thyroid disease. J Thyroid Res 2011 2011 598712.
21. Glinoer D. Tjr Regulation of Thyroid function in pregnancy: pathways of endocrine adaption from physiology to pathology. Endocr Rev 1997;18(3):404-33.
22. Baloch Z, Carayon P, Conte-Devolx B, Demers LM, Feldt-Rasmussen U, Henry JF, LiVosli VA, Niccoli-Sire P, John R, Ruf J, Smyth PP, Spencer CA & Stockigt JR. Laboratory medicine practice guidelines. Laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease. Thyroid 2003 13 3-126.
23. Boas M, Forman JL, Juul A, Feldt-Rasmussen U, Skakkebaek NE, Hilsted L, Chellakooty M, Larsen T, Larsen JF, Petersen JH & Main KM. Narrow intra-individual variation of maternal thyroid function in pregnancy based on a longitudinal study on 132 women. Eur J Endocrinol 2009 161 903-910.
24. Klajnbard A, Szecsi PB, Colov NP, Andersen MR, Jorgensen M, Bjorngaard B, Barfoed A, Haahr K & Stender S. Laboratory reference intervals during pregnancy, delivery and the early postpartum period. Clin Chem Lab Med 2010 48 237-248.
25.Laurberg P, Andersen SL, Hindersson P, et al. Dynamics and Predictors of Serum TSH and fT4 Reference limits in Early Pregnancy: A Study Within the Danish National Birth Cohort. J Clin Endocrinolmetab 2016;101(6):2484-92.
26. Bliddal S, Boas M, Hilsted L, Friis-Hansen L, Tabor A & Feldt-Rasmussen U. Thyroid function and autoimmunity in Danish pregnant women after an iodine fortification program and associations with obstetric outcomes. Eur J Endocrinol 2015 173 (6) 709-718.
27. Bliddal S,Feldt-Rasmussen U, Boas M et al Gestational age-specifik reference ranges from different laboratories misclassify pregnant women’s thyroid status:comparison of two longitudinal prospective cohort studies. Eur J Endocrinol 2014; 170(2):329-39.
28. Stagnaro-Green A, Abalovich M, Alexander E, Azizi F, Mestman J, Negro R, Nixon A, Pearce EN, Soldin OP, Sullivan S & Wiersinga W. Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and postpartum. Thyroid 2011 21 1081-1125.
29.Bliddal S, Rasmussen AK, Sundberg K, et al. Antithyroid drug-induced fetal goitrus hypothyroidism. Nat Rev Endocrinol 2011;(7):396-406.
30. Glinoer D, Riahi M, Grun JP, et al. Risk of subclinical hypothyroidism in pregnant women with asymptomatic autoimmune thyroid disorders. J Clin Endocrinol metab 1994;79(1):197-204.
31. Korevaar TIM, Pop VJ, Chaker L, et al. Dose-dependency and a functional cut-off for TPO-antibody positivity during pregnancy. J Clin Endocrinol metab 2017
32. Bliddal S, Boas M, Hilsted L, et al. Increase in thyroglobulin antibody and thyroid peroxidase antibody levels, but not preterm birth-rate in pregnant Danish women upon iodine fortification. Eur J Endocrinol 2017;176(5):603-12.
33. Nygaard B, Brix TH, Rasmussen AK, Hartoft-Nielsen ML, Andersen LTT, Hansen D, Boas M. Kompendium om thyroidea og graviditet. Dansk Thyroidea Selskab, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Pædiatrisk Selskab. 1-9. 1900.
https://endocrinology.dk/index.php/nationale-rapporter-om-endokrinologiske-emner/2-thyroidea-sygdomme
34. Vissenberg R, Fliers E, van der Post JA, et al. Live-birth rate in euthyroid women with recurrent miscarriage and thyroid peroxidase antibodies. Gynecol Endocrinol 2015:1-4.
35. Krassas GE, Poppe K, Glinoer D. Thyroid function and human reproductive health. Endocr Rev 2010;31(5):702-55.
36. van den Boogaard E, Vissenberg R, Land JA, et al. Significance of (sub)clinical thyroid dysfunction and thyroid autoimmunity before conception and in early pregnancy: a systematic review. Hum Reprod Update 2011;17(5):605-19.
37. Larsen EC, Christiansen OB, Kolte AM, et al. New insights into mechanisms behind miscarriage. BMC Med 2013;11:154.
38. Thangaratinam S, Tan A, Knox E, et al. Association between thyroid autoantibodies and miscarriage and preterm birth: meta-analysis of evidence. BMJ 2011;342:d2616.
39. Krassas GE, Pontikides N, Kaltsas T, et al. Menstrual disturbances in thyrotoxicosis. Clin Endocrinol (Oxf) 1994;40(5):641-44.
40. Krassas GE, Pontikides N, Kaltsas T, et al. Disturbances of menstruation in hypothyroidism. Clin Endocrinol (Oxf) 1999;50(5):655-59.
41. Honbo KS, Van Herle AJ, Kellett KA. Serum prolactin levels in untreated primary hypothyroidism. AmJMed 1978;64(5):782-87.
42. Busnelli A, Somigliana E, Benaglia L, et al. In vitro fertilization outcomes in treated hypothyroidism. Thyroid 2013;23(10):1319-25.
43. Poppe K, Glinoer D, Tournaye H, et al. Impact of ovarian hyperstimulation on thyroid function in women with and without thyroid autoimmunity. J Clin Endocrinol metab 2004 89(8):3808-3812
44. Seungdamrong A, Steiner AZ, Gracia CR, et al. Preconceptional antithyroid peroxidase antibodies, but not thyroid-stimulating hormone, are associated with decreased live birth rates in infertile women. Fertil Steril 2017
45. Busnelli A, Paffoni A, Fedele L, et al. The impact of thyroid autoimmunity on IVF/ICSI outcome: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2016
46. Velkeniers B, Van MA, Poppe K, et al. Levothyroxine treatment and pregnancy outcome in women with subclinical hypothyroidism undergoing assisted reproduction technologies: systematic review and meta-analysis of RCTs. Hum Reprod Update 2013;19(3):251-58.
47. Wang H, Gao H, Chi H, et al. Effect of Levothyroxine on Miscarriage Among Women With Normal Thyroid Function and Thyroid Autoimmunity Undergoing In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017;318(22):2190-98.
48. Plowden TC, Schisterman EF, Sjaarda LA, et al. Subclinical Hypothyroidism and Thyroid Autoimmunity Are Not Associated With Fecundity, Pregnancy Loss, or Live Birth. J Clin Endocrinol Metab 2016;101(6):2358-65.
49. Trial T. https://www.birmingham.ac.uk/research/activity/mds/trials/bctu/trials/womens/tablet/index.aspx. Accessed Dec 2017 2017
50. Trial Tl. http://www.studies-obsgyn.nl/T4-LIFE/page.asp?page_id=1333. Accessed Dec 2017 2017
51. Lazarus J, Brown RS, Daumerie C, Hubalewska-Dydejczyk A, Negro R & Vaidya B. 2014 European thyroid association guidelines for the management of subclinical hypothyroidism in pregnancy and in children. Eur Thyroid J 2014 3 76-9451.
52. Brabant G, Peeters RP, Chan SY, Bernal J, Bouchard P, Salvatore D, Boelaert K & Laurberg P. Management of subclinical hypothyroidism in pregnancy: are we too simplistic? Eur J Endocrinol 2015 173 1-11.

Tovholder

Anne Benedicte Juul
Seneste revision: oktober 2018
Næste revision: Februar 2021