Om de Nationale Behandlings
Vejledninger

Indholdsfortegnelse

BAGGRUND

Dansk Endokrinologisk Selskab tog i 2011 initiativ til udarbejdelse af nationale behandlingsvejledninger efter ønske fra selskabets medlemmer. Skiftende arbejdsgrupper har siden udarbejdet behandlingsvejledninger for hovedparten af de endokrinologiske sygdomme. Udvidelsen af antallet af vejledninger fortsætter, indtil der foreligger vejledninger for alle relevante områder. Dette arbejde suppleres af løbende opdateringer af eksisterende behandlingsvejledninger.

FORMÅL MED DE NATIONALE BEHANDLINGSVEJLEDNINGER

ANSVAR

DES har det overordnede ansvar for behandlingsvejledningens faglige indhold. Behandlingsvejledningerne er alene vejledende; lægen er ansvarlig for at træffe de rette beslutninger i forbindelse med behandling af patienter uanset om vejledningen følges.

For at deltage i arbejdet med udarbejdelse ad DES’ behandlingsvejledninger skal man som udgangspunkt være læge og aktivt involveret i patientbehandling inden for emnet og specialet. Derudover gælder de generelle habilitetskrav samt et ønske om sammensætning af gruppen med repræsentation på tværs af regioner, specialiseringsgrad (YL og speciallæger) og specialiseringsniveau.

FORLØB FOR UDARBEJDELSE AF BEHANDLINGSVEJLEDNINGER

Etablering af behandlingsvejledninger og opdatering af disse koordineres af en styregruppe under DES’ bestyrelse (se senere). Behandlingsvejledningerne udarbejdes af specifikke arbejdsgrupper.

BESLUTNING OM EMNER FOR FREMTIDIGE BEHANDLINGSVEJLEDNINGER

Emner for kommende nationale behandlingsvejledninger besluttes i efteråret forud for eller i forbindelse med det årlige møde, hvor behandlingsvejledningerne drøftes og revideres (Omtales herefter som NBV møde. Se senere).

Emner vælges ved

  1. Styregruppen kan foreslå emner for kommende vejledninger forud for NBV mødet, hvis styregruppen vurderer, at der er behov for udarbejdelse af en specifik vejledning. Styregruppen vil i så fald også foreslå en tovholder for den pågældende behandlingsvejledning
  2. DES medlemmer, der deltager i NBV mødet, hvor vejledningerne drøftes, kan foreslå områder, hvor der er behov for at udarbejde en behandlingsvejledning. I forbindelse med NBV mødet besluttes emnerne for de kommende vejledninger ved afstemning, idet det dog tilstræbes, at emnerne er fordelt ligeligt mellem de forskellige områder af endokrinologien.

Efter at der er truffet beslutning om emner for fremtidige behandlingsvejledninger samt i reglen også en tovholder for udarbejdelsen af vejledningen, gør styregruppen via DES’ sekretær opmærksom på muligheden for at tilmelde sig den arbejdsgruppe, der skal varetage udarbejdelsen af de nye behandlingsvejledninger.

ARBEJDSGRUPPER

Ansvaret for udarbejdelsen af den enkelte behandlingsvejledning ligger hos den arbejdsgruppe, der har påtaget sig opgaven. For hver arbejdsgruppe udpeges en tovholder, som skal sikre:

Det forventes, at tovholderen enten tidligere har deltaget i et NBV møde eller deltager i det NBV møde, hvor der træffes beslutning om udarbejdelse af den pågældende vejledning. Tovholderen skal, efter at vejledningen er godkendt og gjort tilgængelig for medlemmerne på DES’ hjemmeside, sikre, at vejledningen løbende opdateres. Denne opgave overgår til et andet DES medlem efter 6 år.

Tovholder skiftes efter 2. revision, dvs. hver 6. år. Den nye tovholder skal være med i udarbejdelsen af 2. revision. (Dvs. det sidste år inden posten som tovholder overdrages).

I forhold til udskiftning af medlemmer i en arbejdsgruppe skal tovholder høre, om der er nogle i arbejdsgruppen der ønsker udskiftning efter 2. revision og desuden skabe sig et overblik over, om der mangler nye medlemmer i arbejdsgruppen. DES skriver ud til alle medlemmer, når der er ledige pladser i NBV grupperne, så alle har mulighed for at tilkendegive deres interesse for at deltage i en arbejdsgruppe. Det er i sidste ende NBV styregruppen, der godkender sammensætningen af den enkelte NBV gruppe efter at tovholder har sammensat den.

SAMMENSÆTNING AF ARBEJDSGRUPPER

Alle DES medlemmer er velkomne til at deltage i arbejdsgrupperne, men det tilstræbes, at der i hver gruppe er repræsenteret såvel højt specialiserede som regionale endokrinologiske afdelinger med en bred geografisk sammensætning af læger, der arbejder med endokrinologi, herunder læger ansat i introduktions- og HU-stilling i endokrinologi, speciallæger i endokrinologi og, undtagelsesvist, læger ansat i ph.d.-forløb relateret til endokrinologi. Arbejdsgruppen har mulighed for at inkludere læger fra andre relevante specialer eller andre sundhedsfaglige personer, hvis arbejdsgruppen måtte finde det relevant.

Arbejdsgruppen bør ikke omfatte mere end 8 personer og må ikke omfatte mere end 10 personer.

Tovholderens navn og elektroniske adresse anføres på DES’ hjemmeside snarest efter beslutning om emne for vejledning og tovholder for denne. Tovholderen meddeler indenfor 14 dage forslag til sammensætning af arbejdsgruppen til styregruppen, der skal godkende sammensætningen af arbejdsgruppen samt meddele den endelige sammensætning på DES’ hjemmeside.

VIGTIGE DEADLINES

Udkast sendes til styregruppen. Udkastet til behandlingsvejledningen skal sendes til styregruppens tovholder senest 7 uger inden NBV mødet, hvor udkast til nye vejledninger gennemgås. Herefter gennemlæses udkastet af mindst ét medlem af styregruppen for at sikre, at retningslinjerne er overholdt.

Udkast sendes til DES’ medlemmer. Senest 6 uger før NBV mødet sendes udkastet via DES’ sekretær til DES’ medlemmer, som herefter har mulighed for at kommentere udkastet.

Medlemmers kommentarer til udkastet. Kommentarerne sendes direkte til den enkelte arbejdsgruppes tovholder senest 2 uger inden NBV mødet, hvor udkast til behandlingsvejledninger drøftes. De kommentarer, tovholderen har modtaget forud for mødet, og kommentarer, som medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i NBV mødet, har sendt til tovholder, inddrages i diskussionerne i forbindelse med drøftelse af vejledningerne til NBV mødet.

OPBYGNING AF BEHANDLINGSVEJLEDNINGERNE

Det er overordentligt vigtigt, at vejledningerne er overskuelige, entydige og relevante og således ikke have karakter af oversigtsarbejder eller klaringsrapporter. Vejledningerne tilstræbes at have samme format, som kan findes her: NBV Endokrinologi Skabelon (Word-dokument, åbner i nyt vindue).

INTERESSEKONFLIKTER

Åbenhed om eventuelle interessekonflikter er en forudsætning for tillid til informationen i behandlingsvejledningen. Interessekonflikter skal meddeles i de behandlingsvejledninger, der tiltrædes fra efteråret 2016, samt tilføjes nuværende behandlingsvejledninger, når disse revideres.

Mere specifikt gælder, at en tovholder for en af DES’ behandlingsvejledninger ikke må være tilknyttet et for vejledningen væsentligt medicinalfirma som aktieindehaver eller advisory board-medlem. Samarbejde med lægemiddelindustrien som investigator (primær og/eller co-investigator), lønnet foredragsholder eller underviser kan accepteres, når dette er anmeldt til Sundhedsstyrelsen efter gældende regler. Information om samarbejde med lægemiddelindustrien eller andre, der kunne have økonomiske interesser i den information, der gives i vejledningen, skal fremgå under punktet interessekonflikter.

Det anbefales, at man i forbindelse med orientering om interessekonflikter følger Lægeforeningens Kodeks af februar 2015 (Link).

I forhold til eventuelle interessekonflikter og samarbejdsrelationer for de enkelte arbejdsgruppe-medlemmer henvises til følgende hjemmeside: (laegemiddelstyrelsen.dk).

REVISIONER AF BEHANDLINGSVEJLEDNINGER

Tovholder for arbejdsgruppen er ansvarlig for, at vejledningen holdes opdateret; mindre rettelser kan godkendes af Styregruppen og siden anføres på hjemmesiden med datering for ændring af vejledningen. Alle behandlingsvejledninger revideres hver 3. år. Såvel tovholder som styregruppen kan beslutte, at der er behov for at, at forslag til ændringer skal forelægges DES’ medlemmer. Ved behov for større ændringer skal disse sendes til styregruppen senest 7 uger før og forelægges DES’ medlemmer senest 6 uger forud for NBV mødet, hvor revision af vejledningerne gennemgås (se nedenfor).

NBV MØDET

Hvert år afholdes et NBV møde, hvor nye behandlingsvejledninger i et samlet forum. Desuden gennemgås større revisioner af eksisterende behandlingsvejledninger.

På NBV mødet har deltagerne mulighed for

  1. at godkende vejledningen
  2. bede om mindre korrektion af vejledningen, som efterfølgende kan godkendes af styregruppen, hvis kommentarerne er imødekommet
  3. bede om større revision af vejledningen. I sidstnævnte tilfælde tages vejledningen op til drøftelse i Styregruppen, herunder om der skal ske større ændringer i arbejdsgruppen, eller om den skal afvises.

NBV mødet afvikles fra fredag kl. 12 til lørdag kl. 12. Så vidt muligt afholdes NBV mødet i uge 43. Den faglige del af NBV mødet afvikles fra 13-18 fredag og 8:30-12 lørdag. NBV møderne er ikke sponsoreret af medicinalindustrien.

STYREGRUPPEN

DES’ bestyrelse har nedsat et udvalg, styregruppen, der har ansvaret for

Styregruppen omfatter 6 personer inklusiv en formand. Man kan som hovedregel være medlem af Styregruppen i 4 år, og hvert år udskiftes 2 medlemmer. Styregruppen er selvsupplerende. DES-medlemmer, der måtte være interesseret i at indgå i gruppen, er velkomne til at kontakte styregruppen, ligesom styregruppen kan opfordre medlemmer til at blive del af styregruppen. DES’ bestyrelse har den endelige beslutningskompetence i tilfælde af uenighed vedrørende styregruppens arbejde eller sammensætning.

STYREGRUPPE PR august 2020

Formand: Mette Jegstrup Villadsen

Øvrige medlemmer: Ulla Kampmann Opstrup, Lena Snogdal, Christian Trolle, Carsten Dirksen Anne Benedicte Juul, Pernille Hermann.