Indmeldelse

Indmeldelse i Dansk Endokrinologisk Selskab 

Indmeldelse foregår via Lægeforeningen på nedenstående links:

Betingelser for indmeldelse
Enhver person, som tilslutter sig selskabets formålsparagraf kan blive medlem af DES.

§2. Selskabets formål er at fremme den teoretiske og kliniske endokrinologi, dels ved afholdelse af møder med foredrag og diskussioner, dels ved at knytte forbindelse med andre videnskabelige selskaber og med udenlandske endokrinologselskaber og dels ved at rådgive Sundhedsstyrelsen vedr. uddannelse i medicinsk endokrinologi samt i spørsgmål, der angår endokrinologiens placering i det danske og internationale sundhedsvæsen.

Anmodning om medlemskab sendes til bestyrelsen. Bestyrelsen tager ved førstkommende bestyrelsesmøde stilling til ansøgningen og informerer ansøgeren efterfølgende. Dersom bestyrelsen ikke i enighed kan vedtage optagelsen, skal optagelsen drøftes ved førstkommende generalforsamling, idet meddelelse herom skal gives på mødeindkaldelsen. Er der efter drøftelse mindst 2/3 af de afgivne stemmer for optagelse, er ansøgeren medlem.

Passive medlemmer
Som passive medlemmer uden stemmeret kan efter samme regler optages institutioner med interesse for den endokrinologiske forskning.

Kontingent
Det årlige kontingent er:

400 kr. for yngre læger

800 kr. for speciallæger

200 kr. for studerende

4000 kr. for institutioner

Kontingentet opkræves via DaDL