Referat fra DES’ uddannelsesudvalgsmøde 28. februar 2017

Deltagere:

Jens Peter Kroustrup - Flemming Steen Nielsen – Lene Ring Madsen - Mikael Meldgaard - Karen Fjeldborg - Hanne Storm - Trine Tang-Christensen – Pernille Hermann- Liselotte Fisker
Afbud: Lena Snogdal - Lena Bjergved Sigurd - Peter Rossing – Karen Boje – Troels Krarup - Annette Kvistborg

Dagsorden:

1. Info fra bestyrelsesmødet i januar
2. Budget 2017
3. Info til delkursusledere
4. Evalueringer af kurser, elektronisk, arbejdsgruppe?
5. Curriculum ESE
6. Merit for ph.d.
7. Kurser for ikke-HU-læger
8. Repræsentant i DSIMs uddannelsesudvalg
9. Evt.

Ad 1: Flemming deltog i bestyrelsesmødet, hvor han fremlagde årsrapport for uddannelsesudvalget for 2016. Referatet fra bestyrelsesmødet kan læses på:
http://www.endocrinology.dk/index.php/2-referater/bestyrelsesmoder/683-2017-januar
Kort nyt fra udvalgets rapport 2016:
• Pernille Hermann tiltræder udvalget som nyt medlem repræsenterende Syd.
• Thyroidea kurset 2016 blev desværre aflyst, da der kun var 17 tilmeldte
• Udvalget havde i 2016 ansøgt SST om finansiel støtte til kurser på kr. 308.202, men fik en bevilling på kr. 261.000. Budgettet blev overholdt med en snæver margin.
• Kurserne i foråret 2017 er fuldt tegnet, kurserne i efteråret opslås i marts 2017
• Endo-kurser i diabetes og ernæring afholdes 14. marts og kursus i thyroidea afholdes 6. april.
• Kurserne i hypofyse og binyre bliver programsat til efteråret – udmeldes snarest.

Ad 2: For 2017 har udvalget ansøgt SST om støtte på kr. 345.000, men er blevet tildelt kr. 276.000 –
et cutback på ca. 20%.
For 2018 er der planlagt følgende kurser: knogle/kalk, hypofyse, laboratorie samt binyre/gonade.
Endelige datoer vil blive udmeldt, når del-kursuslederne har fordelt kurserne internt.

Ad 3: Der fremsendes snarest en skrivelse ang. pædagogiske undervisningstiltag til delkursuslederne, hvor disses tilbagemelding sammen med evalueringer vil danne grundlag for løbende justeringer. Der nedsættes en elektronisk arbejdsgruppe bestående af Karen Boje, Jens Peter, Flemming og Lene Ring. Skulle andre udvalgsmedlemmer ønske at deltage, kan tilmelding ske til Flemming

Ad 4: I logbogen fra hver region kan man se oversigt over nuværende og kommende HU-læger, dvs. ansættelses- og sluttidspunkt.
Fremadrettet får man ikke længere kursusbeviser på papir, men som digitale beviser, så delkursus-lederne kan se disse i logbogen. De HU-læger, der ikke er oprettet i den elektroniske logbog vil dog fortsat modtage kursusbevis.
De 3 uddannelsesregioner udarbejder faste uddannelsesprogrammer, hvori indgår en tidsmæssig fordeling af kurserne.

Ad 5: Bestyrelsen har bedt udvalget vurdere på betænkningen ”ESE Recommended Curriculum of Specialisation in Clinical Endocrinology, Diabetes and Metabolism”, se https://www.ese-hormones.org/education/docs/ESERecCofSinClinEDM.pdf.
Udvalget havde en bred diskussion om dette emne, især fordi specialer som gynækologi og pædiatri er inkluderet på listen. Udvalget fremsender liste med kommentarer til bestyrelsen.
Udvalget mener ikke på nuværende tidspunkt at det skal engagere sig i UEMS/ESEs udvikling af curriculum. Bestyrelsen og udvalget vil gerne holdes orienteres om eventuel udvikling. I tilfælde af behov for involvering af DES vil dette varetages af uddannelsesudvalget.

Ad 6: Bestyrelsen finder det generelt uhensigtsmæssigt, at der gives merit for en del af HU forløbet grundet forskning. Det er forskelligt, hvordan den enkelte uddannelsesregion har håndteret merit til ph.d. forløb. Der vil blive fremsendt en skrivelse fra DES’ formand til de 3 regionale udvalg for at opnå harmonisering.

Ad 7: Hvis ikke-HU læger søger specialekurserne, skal der først ansøges til SST og herfra opnås tilladelse. Deltagelse kan kun finde sted, hvis kurset ikke er fyldt op med endo HU-læger. Det er især læger fra de gynækologiske og klinisk fysiologi områder, der søger vore kurser.

Ad 8: Karen Boje udtræder af DSIMs uddannelsesudvalg. Flere af DES’ udvalgsmedlemmer har peget på Maike Mose som nyt medlem af DSIM, hvilket udvalget kan tiltræde. Der skal dog ske en formel indstilling af bestyrelsen. Efter mødet har DES’ bestyrelse godkendt Maike Mose som DES repræsentant i DSIMs uddannelsesudvalg for en 4-årig periode. Maike Mose inviteres også til at deltage i fremtidige møder i
DES’ uddannelsesudvalg.

Ad 9: FYENS bestyrelse har fået en henvendelse fra Dagens Medicin og UFL ang. den kommende struktur med Steno diabetscentre og hvordan/om denne strukturændring vil indvirke på vores uddannelse. Der vil være forskellig opbygning i regionerne, så det er svært at sige noget generelt nu. Udvalget diskuterede efterfølgende hvordan uddannelsen kunne optimeres med hensyn til fordeling mellem de forskellige sygehuse og HU-lægerne.

Næste møde er tirsdag 19. september 2017 kl. 16.00 på OUH
Nanett Mosumgaard 14.3.2017