Referat fra DES’ uddannelsesudvalgsmøde 4. oktober 2016

Deltagere:

Jens Peter Kroustrup - Flemming Steen Nielsen – Lene Ring Madsen - Lena Bjergved Sigurd –Mikael Meldgaard - Annette Kvistborg
Afbud: Lena Snogdal - Liselotte Fisker - Karen Fjeldborg - Peter Rossing – Hanne Storm - Karen Boje - Trine Tang-Christensen – Troels Krarup

Dagsorden:

1. Kurser status 2016
2. Afbud til kurser, et kulturproblem?
3. Planlagte kurser 2017 og 2018
4. Budgetansøgning 2017
5. Pædagogiske tiltag ved kurserne, hvor langt er vi?
6. PUF Syd
7. Merit, geografiske forskelle
8. Evt.

Ad 1:

Det planlagte thyroidea-kursus 2016 blev aflyst grundet for få tilmeldinger. Diabetes- og ernæningskurset er afholdt med alle pladser besat. Laboratoriekurset har været del-afholdt i september med 2. del 5. oktober. Mht. knogle/kalk kurset i december er dette nu fuldtegnet, og tilmeldingerne er prioriteret. Sekretariatet vil snarest udmelde til deltagerne.

Ad 2:

Flemming påpegede, at der havde været en del afbud til nogle af kurserne, faktisk så mange til thyroidea-kurset, så dette måtte aflyses. Det er rigtig ærgerligt, især for de kursister, der har brug for kurset ifm. flowet i deres HU-forløb. Der har været 6-7 afbud til diabetes- og labkurset her i efteråret.
Undskyldningerne for sent afbud er mange. I disse tilfælde bliver der sendt besked til kursusdeltageren samt dennes vejleder for at give afdelingen mulighed for at se på, om kursisten alligevel ikke kan deltage, da aflysningen ofte handler om tilrettelæggelse af arbejdet på afdelingen.
Lene R Madsen har tidligere via mail adviseret YL i HU om dette problem via FYEN. Udvalget vil nu adressere denne problematik til de lokale uddannelsesudvalg og de uddannelsesansvarlige overlæger og pointere faren for at mangle et kursus, når HU’en er afsluttet.
.

Ad 3:

I 2017 afholdes der to kurser i i foråret: diabetes (Herlev i marts) og thyroidea (april i Herlev), samt i efteråret hypofyse (RH), binyre/gonade (Århus.
For 2018 er der planlagt følgende kurser: knogle/kalk, hypofyse, laboratorie samt binyre/gonade. Endelige datoer vil blive udmeldt, når del-kursuslederne har fordelt kurserne internt.

Ad 4:

Der indsendes budgetansøgning ultimo 2016 til SST for næste år. Der søges midler til en lille forhøjelse af kursusudgifterne i forhold til indeværende år. Vore kurser er dog stadig rimelige i pris i forhold til andres.

Ad 5:

Lene R Madsen har afleveret et udkast til Karen Boje, hvor udvalget afventer dennes evaluering. Udvalget har tidligere formidlet pædagogiske tiltag til delkursuslederne, som kunne/skulle videreformidle disse til den enkelte underviser. Udvalget anbefaler på det stærkeste, at delkursuslederen er tilstede under hele kurset for at skabe kontinuitet i forløbet, idet delkursuslederne har meldt sig under fanerne for 5 år (pt. 2014-19). Udvalget diskuterede også, om indholdet på diabeteskurserne er for kompakte og/eller tiden for kort. Måske en ide at opdele kurset i 2 dele: ernæring og diabetesbehandling.

Ad 6:

Der er kun 9 lektorer til fordeling mellem samtlige specialer. Pernille Hermann er formand for Uddannelsesudvalget Regionsyd, hvor alle sygehusene i Region Syddanmark er repræsenteret med ét medlem. En PKL er ”født” ind i DES’ uddannelsesudvalg, og pt. er PKL Syd ikke repræsenteret i udvalget, hvorfor udvalget vil tage kontakt til PH, og invitere hende til fremadrettet at deltage i udvalget.

Ad 7:

Merit administreres ikke ens i alle regioner af de regionale uddannelsesråd, på trods af at SST har udstukket faste regler for dette. Nogle steder kan man opnå merit for ph.d./post Doc forløb, andre steder merit for opnåede kompetencer på anden vis etc. I Region Nord f.eks. kan et ph.d. forløb være en del af et HU forløb. Punktet tages med på næste møde, for om muligt at opnå harmonisering i alle regioner.

Ad 8:

Udvalget diskuterede mulige konsekvenser af en fremtidig uddannelsesstruktur, når man tager de nye Steno centre i betragtning.

Næste møde er tirsdag 28. februar 2017 kl. 16.00 på OUH
Nanett Mosumgaard 05.10.2016