Referat fra DES’ uddannelsesudvalgsmøde 19. april 2016

Deltagere:

Jens Peter Kroustrup - Flemming Steen Nielsen – Lene Ring Madsen - Karen Fjeldborg – Lena Bjergved Sigurd - Karen Boje – Trine Tang-Christensen
Afbud: Lena Snogdal - Liselotte Fisker - Annette Kvistborg - Peter Rossing – Hanne K Storm

Dagsorden:
1. Kurser 2016, inklusive det aflyste thyroidea-kursus
2. Kurser i 2017
3. Uddannelsesplaner, hvor langt er vi regionalt ?
4. Idekatalog til delkursusledere
5. Omstrukturering af forløb i Nord, specifikt ansættelse i FAM
6. Revision af målbeskrivelse for KBU
7. Evt. og næste møde

Ad 1:

Det planlagte thyroidea-kurset blev aflyst grundet for få tilmeldinger. Diabetes- og Ernæningskurset er afholdt. Der bliver afholdt knogle/kalk kursus i og et laboratoriekursus.
Alle 3 resterende kurser er allerede fuldtegnede.
Flemming kommenterede, at der dog havde været en del afbud til nogle af kurserne, så det tit var et puslespil at få kurserne fuldt besat. Derfor anbefales det, at der søges plads på kurserne så tidligt som muligt, og så evt. få et afslag, end slet ikke at ansøge og havne i den problemetik, at man så slet ikke kan nå at få alle kurserne indenfor tidsrammen af ens HU.
Der var ros til delkursus-lederne. Kursisterne har stor glæde af, at det er de samme del-kususledere der underviser på flere kurser, undervisningen er blevet mere homogent og sammenhængende. I 2016 har vi næsten samme budget, på det ansøgte beløb fratrukket 15 %. Dette generelt for alle specialespecifikke kurser i 2016.

Ad 2:

I 2017 afholdes der to kurser i foråret: diabetes (Herlev) og thyroidea (Herlev), og to kurser i efteråret hypofyse (RH) , binyre (Århus). Månederne maj og november undgås. Budgetansøgning ultimo 2016.
.

Ad 3:

Skabelon til uddannelsesplaner er sendt til udvalgets medlemmer til gennemsyn. Der udarbejdes uddannelsesplaner regionalt, og disse lægge på de respektive regioners hjemmesider. Der fulgte en længere diskussion om situationen i de forskellige regioner, herunder at Region Syd pt. slet ingen
PKL har og heller ikke har planer om at få genbesat af sparehensyn. Flemming tager kontakt til region syd.

Ad 4:

Udvalget diskuterede idekatalog til del-kursuslederne især til brug forud for undervisningen. Her er det vigtigt, at evalueringerne fra tidligere kurser kommer i spil. Ud fra disse evalueringer er det især cases/hands on samt elektronisk test, der får høj målscore. Det blev diskuteret, om
præ-og post testen skulle være identiske, så man kunne vise (den forhåbentlige) niveauforskel, ikke mindst som kontrol for den enkelte kursist men også til SST som bevis på kursets effektivitet.

Ad 5:

Jens Peter fortalte om mulighed for ændringer i HU-forløbet ved at besætte ledige stillinger med en overbygning i fagspecialet akut medicin. Den samlede uddannelsestid ville blive forlænget et år. Der ville blive taget et år fra den sædvanlige tid i internmedicin. Funktionstid og målbeskrivelse i endokrinologi ændres ikke. Der var i udvalget betænkelighed ved, at mangle et år af den interne medicin. Situationen følges og vendes med DES bestyrelse ved næste bestyrelsesmøde, hvor Flemming er inviteret. Der fulgte en længere diskussion om pro/cons. DES skal som nationalt selskab tilbyde intens uddannelsesstøtte for at sikre, at der ikke tabes interne medicin-uddannelsesforløb på gulvet.

Ad 6:

Input til revisionen er afleveret fra DES’ side.

Ad 7:

Pr. 1.5.2016 er udvalget sammensat således:
PKL Nord Jens Peter Kroustrup
PKL Syd ledig
PKL Øst Flemming S Nielsen (formand)
Ud.søgende 1 Lene Ring Madsen
Ud.søgende 2 Lena Bjergved Sigurd
Best.medl. 1 Troels Krarup
Best.medl. 2 Hanne Storm
Interesse 1: Lena Snogdal
Interesse 2: Liselotte Fisker
Interesse 3: Trine Tang Christensen
Interesse 4: Karen Fjeldborg
Interesse 5: Peter Rossing
Interesse 6: Anette Kvistborg
Interesse 7: Karen Boje
Sekretær: Nanett Mosumgaard

Næste møde er 4. oktober kl. 16.00 på OUH

Nanett Mosumgaard 26.04.2016