Referat fra DES’ uddannelsesudvalg 15. juni 2015

Deltagere:

  • Jens Peter Kroustrup
  • Flemming Steen Nielsen
  • Lene Ring Madsen
  • Trine Tang-Christensen
  • Karen Fjeldborg
  • Lena Sønder Snogdal

Afbud:

  • Annette Kvistborg
  • Peter Rossing
  • Eva Ebbehøj
  • Karen Boje

Dagsorden:

1. Præsentationen fra DES’ generalforsamling

2. Udvalgets fremtidige sammensætning, Eva stopper, Esben orlov, Trine er stoppet i bestyrelsen, status på yngre læger i udvalget

3. Kurser næste år

4. Flere består ikke kurserne, plan

5. Evt.

 

Ad 1: Flemming gennemgik de slides, han tidligere havde præsenteret på DES’ generalforsamling omkring udvalgets arbejde og fremtidige planer. Disse slides viste bl.a. udvalgets nye sammensætning – budgettet 2014 – afholdte kurser i 2014 – arbejdsopgaver 2015. Budgettet viste et lille overskud, hvilket giver mulighed for at flytte midler mellem kurserne.

 

Ad 2: Pr. 15.6.15 er udvalget sammensat således:

PKL Nord Jens Peter Kroustrup

PKL Syd Annette Kvistborg

PKL Øst Flemming S Nielsen (formand)

Ud.søgende 1 Lene Ring Madsen

Ud.søgende 2 Karen Boje

Best.medl. 1 Peter Rossing

Best.medl. 2 Udpeges af bestyrelsen senere

Interesse 1: Lena Snogdal

Interesse 2: Liselotte Fisker

Interesse 3: Trine Tang Christensen

Interesse 4: Karen Fjeldborg

Sekretær: Nanett Mosumgaard

FYEN spørger deres medlemmer, om der skulle være nogen, der ville være interesseret i at indtræde i udvalget.

Flemming sender Peter Rossing en mail ang. indtrædelse af nyt bestyrelsesmedlem til erstatning af Trine.

Esben har orlov i et år, og indtil vi kender hans holdning til evt. genindtrædelse i udvalget besættes hans plads til anden side.

 

Ad 3: Uddannelsesudvalget har opgivet at give nye uddannelsessøgende en færdig kursusplan ved tiltrædelse af hoveduddannelsesstilling. I stedet arbejdes på langtidsplanlægning, og at de tre uddannelsesregioner laver faste uddannelsesprogrammer, der inkluderer tidsmæssig fordeling af kurser.

Kurser i 2015: Knogle & calcium Maj Ålborg Jens Peter Kroustrup

Binyre Uge 46 Kbh Ulla Feldt Rasmussen

Hypofyse uge 41 Århus Jens Otto Lunde

Thyreoidea uge 49 Odense Steen Bonnema

Diabetes og dyslipidæmi jan 2016 Århus Søren Gregersen

I 2016 afholdes der kurser i diabetes – laboratoriefærdigheder – knogle – thyreoidea.

 

Ad 4: Der har på det sidste været 4, der ikke kunne bestå et kursus. Udvalget diskuterede, hvilken aktion man skulle tage på dette.

Primært tilrådes kursisten et nyt kursus. Er dette ikke muligt skal der laves en kompetencegodkendelse vha lokal uddannelsesansvarlig og postgraduat klinisk lektor. Der er fra flere sider ytret ønske om mere luft mellem kurserne. Det blev ligeledes kommenteret, at det kunne være vanskeligt at få fri til kurserne, især hvis kadencerne lå tæt. Udvalget diskuterede, hvordan der kunne opnås ensartet kompetence/evaluering af de udbudte kurser. Det blev pointeret, at det er meget vigtigt med præ-og posttestene i forbindelse med kurserne. Præ-testen kan ses som et wake-up call for ens manglende viden og post-testen som evaluering af den på kurset tilegnet ny viden. Flemming demonstrerede kort værktøjet Socrative samt en app til download. Dette værktøj blev anvendt på det sidste thyreoidea kursus med succes. De nuværende del-kursusledere har taget godt imod dette system, og udvalget vil anbefale dette værktøj til alle delkursuslederne. Med tiden kan der således tilgås en database af spørgsmål, som kan anvendes på kryds og tværs. Udvalget diskuterede derpå, hvornår det var mest hensigtsmæssigt, at man tog kurserne. For at den enkelte læge kan planlægge sin uddannelse sammen med sin vejleder, er det vigtigt at vi i god tid kan oplyse om tidpunkterne (forår/efterår samt år) for afholdelse af kurserne. Det er ikke hensigts-mæssigt, at man tilmeldes et kursus uden forudgående klinisk erfaring eller venter med at tage kurserne til slutningen af ens uddannelse.

 

Ad 5: Hvert enkelt udvalgsmedlem skal til næste gang komme med input til pædagogisk værktøj til kurserne. Formålet er at opbygge et katalog til delkursuslederne som inspiration/idegrundlag til afholdelse af disse.

Uddannelsesplaner: disse skabeloner er forskellige fra region til region. Inden for den enkelte region er kompetencefordelingen dog ens. Det ville være hensigtsmæssigt, om de opnåede kompetencer kunne være mere ensartet over hele landet. Et fælles sæt uddannelsesplaner ville være et skridt på vejen hertil med de nuancer, der nu engang skal tages højde for. Region Nords skabeloner er sendt til Eva Ebbehøj, der vil bearbejde disse til mulige fælles skabeloner i hele landet.

Inspektorerne kan bl.a. bruge den fælles kompetenceskabelon i deres arbejde rundt i regionerne.

RegionSyd: det er igen muligt at tage HU-uddannelse på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. Pt. to ledige HU-stillinger.

RegionNord: Har flere færdige ph.d.er, men kommer til at mangle HU’er til næste opslagsrunde.

 

Næste møde: mandag 26. oktober kl. 16.00 på OUH.

 

Nanett Mosumgaard/18.6.15