Referat fra DES’ uddannelsesudvalg 4. november 2014

Deltagere:

 • Jens Peter Kroustrup
 • Esben Søndergaard
 • Flemming Steen Nielsen
 • Lene Ring Madsen
 • Trine Tang-Christensen

Afbud:

 • Annette Kvistborg
 • Peter Rossing
 • Eva Ebbehøj
 • Karen Boje
 • Karen Fjeldborg
 • Lena Sønder Snogdal

Dagsorden:

1. Delkursusledere

Flemming demonstrerede quizz værktøjet Socrative samt en app til download. Esben og Lene testede dette under mødet. Denne interaktive metode skal anvendes på det kommende thyroidea kursus den 12-13. november, både som præ- og posttest. Hvis det bliver en succes, vil udvalget anbefale dette værktøj til alle delkursuslederne. Med tiden kan der således opbygges en database af spørgsmål, som kan anvendes på kryds og tværs. Der er et udtalt ønske om at tilknytte delkursuslederne i en længere periode på op til 4 år for at opnå kontinuitet på kurserne. Det blev pointeret, at for at være delkursusleder behøver man ikke nødvendigvis selv undervise, men være den administrator, der finder de relevante undervisere, lokaler og andet logistik. Flemming har rundsendt en indbydelse via DES, og der er kommet en del tilmeldinger. Endelig bekræftelse vil blive tilsendt direkte til ansøgerne fra Flemming. Ligeledes vil man forsøge at lave 1-2 uddannelses-dage i SST-regi for delkursusledere samt udd. ansvarlige overlæger, hvor emnerne hovedsageligt vil dreje sig om undervisningsmetoder, nye elektroniske midler, tests og niveau samt det pædagogiske perspektiv.

2. Planlægning af kurser i 2015

Målbeskrivelsen: Uddannelsesprogrammet for alle blokke er udarbejdet, men varierer meget for de enkelte uddannelsessygehuse (fra få sider til utallige sider). For at opnå en ensartet udgave, vil udvalget fremlægge en fælles skabelon, hvor kun lokale data samt personlig uddannelsesplan skal tilføjes. Esben udarbejder forslag til en sådan skabelon. Der er ansøgt om 5 kurser i 2015. Sandsynligvis afholdes der 3 før sommer og 2 i efteråret (maj/november). Udvalget vil snarest offentligøre de kommende kursusdatoer for 2015. Samtidig vil udvalget igen påpege overfor de uddannelsesansvarlige overlæger, at kursusaktiviteten også skal ske i begyndelsen af HU-uddannelsen, og ikke kun i den sidste halvdel.

3. Inspektorordning

SST afholder kurser for inspektorer 2 gange årligt. Nogle af selskabets nuværende rapporter fra Endo-afdelinger er meget gamle. Rettelig skal der hver 4. år være inspektion af en afdeling. Dette har været svært at overholde, idet der er mangel på inspektorer, hvorfor der opfordres til at interesserede kan henvende sig til Flemming, hvis man har lyst til inspektor-arbejdet. Udvalget mener, at det er vigtigt at inspektor-segmentet kommer op og køre igen, efter en længere tid i dvale. Alternativt kan en afdeling vælge en intern audit, hvis besøg af udefrakommende inspektor ikke er muligt inden for den givne tidsramme. FYEN vil foreslå DES’ bestyrelse 3 junior-inspektorer (1 fra hver region) på næste FYEN generalforsamling. Information om dette vil blive rundsendt via DES mailing.

4. Diverse

Næste møde: 10. marts 2015 kl. 16.00 på OUH. Nanett Mosumgaard/7.11. 2014