Referat fra DES’ uddannelsesudvalg 26. august 2014

Deltagere:

 • Jens Peter Kroustrup
 • Esben Søndergaard
 • Flemming Steen Nielsen
 • Peter Rossing
 • Eva Ebbehøj
 • Karen Boje
 • Karen Fjeldborg
 • Lena Sønder Snogdal
 • Lene Ring

Afbud:

 • Annette Kvistborg
 • Trine Tang-Christensen

Dagsorden:

 • 1. Status på afviklede kurser i 2014

Ad 1 i løbet af 2014 er der afholdt kurser i lab-teknik, hypofyse/binyre og der er yderligere planlagt et diabetes kursus senere på året.

Da vi har et overskud på tilskuddet fra SST bruges en del af dette overskud til afholdelse af ekstra kursus i Thyroidea på Herlev Hospital til ca. 20 kursister i dagene 13-14 november.

 • 2. Budgetansøgning 2015 / 3. Tilknytning af delkursusledere / 4. Udvikling af pædagogisk koncept
  Punkterne 2-4 er sammenlagt i referatet.

Ad Budgetansøgning: nuværende takster for afholdelse af kurser fastholdes, og vi regner 2-4 med godkendelse fra SST, således at vi kan planlægge 5 kurser i 2015.

Der blev forelagt ønske om via DES’ mailingliste at udsende et opslag om datoerne de forskellige kurser, og i opslaget opfordrer man så interesserede til at melde sig til kurserne. Udd.udvalget/fra centralt hold vil så vælge ud, hvem der iht. Deres uddannelses-stadie får fortrinsret til kurserne.

Udvalget havde en længere diskussion omkring delkursusledernes roller og ansvar. Der var et udtalt ønske om at tilknytte delkursuslederne i en længere periode på op til 4 år for at opnå kontinuitet på kurserne. Ligeledes vil man forsøge at lave nogle uddannelses-dage i SST-regi for delkursuslederne, hvor emnerne hovedsageligt vil dreje sig om undervisningsmetoder, nye elektroniske midler, tests og niveau.

Det blev pointeret, at for at være delkursusleder behøver man ikke nødvendigvis selv undervise, men være den administrator, der finder de relevante undervisere, lokaler og andet logistik.

Flemming laver udkast til en sådan henvendelse via DES.

Mht. det pædagogiske princip: hidtil har alle kurser kørt efter katedral-princippet med undtagelse af lab-kurserne. Udvalget ønsker således, at de nye elektroniske muligheder kommer i spil næste år. Flemming vil afprøve nogle af disse på næste kursus på Herlev. Det kunne være go-workshop eller cases-workshop, interaktiv kommunikation etc. Det blev påpeget, at 1. dagen er ekstra lang for kursisterne grundet det store pensum samt transport til kursusstedet. Udvalget vil se på om pensum kan fordeles mere jævnt.

Man kan stadig gøre brug af MEDO undervisningstilbud om assistance mht. uploads og tilgængelighed for kursisterne, men muligheden for at anvende DES’ hjemmeside til materialeuploads vil også være en mulighed. Udvalget undersøger dette.

Nogle del-kursusledere samt kursister har oplevet, at enkelte kursister er uforberedrne og uden den nødvendige basisviden. Fremadrettet stiles der imod at materiale uploades inden kursus, så kursisterne kan forberede sig.

Flemming viste en oversigt over alle HU-lægers status mht. afholdelse af kurserne. Udvalget diskuterede muligheden for en ”åben tilmeldingsplan” der kunne strække sig 4 år frem i tiden, så det var helt afklaret for HU-lægerne, hvornår de skulle tage de enkelte kurser, og således kunne tilpasse deres uddannelse herefter. Ligeledes blev det foreslået, at man tager 1 kursus pr. år og ikke – som mange – tager kurserne i slutningen af uddannelsen. Udvalget vil foreslå en optimal rækkefølge af kurserne i forbindelse med en flerårig kursusplan/oversigt.

 • 5. Diverse

Ad 5 Målbeskrivelsen skal efterses for et par mangler, inden den afleveres til SST.

Udvalgets ændrede sammensætning kan ses på DES’ hjemmeside.

 • Udvalgets ændrede sammensætning er nu:

PKL nord: Jens Peter Kroustrup

PKL syd: Annette Kvistborg

PKL øst: Flemming Nielsen (formand)

Fyen: Karen Boje

Fyen: Lene Ring Madsen

Int.: Eva Ebbehøj

Int.: Esben Søndergaard

Int.: Karen Fjeldborg

Int.: Lena Sønder Snogdal

DES best.: Peter Rossing

DES best: Trine Tang-Christensen

Næste møde tirsdag den 4. november kl. 16 på OUH

Nanett Mosumgaard/OUH 8. sept. 2014