Referat fra DES’ uddannelsesudvalg 29. oktober 2013
Deltagere:

 • Jens Peter Kroustrup
 • Esben Søndergaard
 • Flemming Steen Nielsen
 • Peter Rossing
 • Lena Sønder Snogdal

Afbud:

 • Eva Ebbehøj
 • Annette Kvistborg
 • Trine Tang-Christensen
 • Sigrid Bjerge
 • Karen Boje

Dagsorden:

 • Ad 1: Godkendelse af referat fra møde 18. juni
  Ingen bemærkninger til sidste referat
 • Ad 2: Kursus Kalk og calciummetaboliske sygdomme oktober 2013, evaluering
  Kurset blev afholdt i Køge med Henrik Ancher Sørensen som del-kursusleder. Der foreligger ikke nogen konkret evaluering på nuværende tidspunkt, men foreløbige tilbagemeldingerne lyder på stor tilfredshed bland kursisterne. Alle bestod. FSN havde forinden haft spørgsmålene til præ- og posttestene til gennemsyn for forståelsesmæssig og faglig korrektur.
 • Ad 3: Budgetansøgning 2014
  Sundhedsstyrelsen er ansøgt om beløb til dækning af 4 kurser (binyre, hypofyse, diabetes –dyslipidæmi og laboratoirekursus. Ansøgningerne er standardiserede. . Vi har endnu ikke fået resultatet af denne ansøgning. Der er søgt om 20.000 til materialer til lab-kurserne. Udvalget vil undersøge mulighederne for evt. sponsorater af materiale. Administrationen af kurserne ligger fortsat hos Medu i Århus, der håndterer disse til en rimelig pris.
 • Ad 4: Kurser 2014
  I 2014 er der planlagt 4 kurser: diabetes (marts i Hvidovre), binyre+ hypofyse (april i Århus) og laboratoriefærdighed (efterår i Odense)
  JPK udarbejder et udkast til et brev til alle del-kursuslederne ang. forslag til undervisningsmetoder, f.eks. f.eks. interaktiv undervisning, cases, diskussionsteknikker (jf. referat af 180613).
 • Ad 5: Kurser i 2015
  I 2015 planlægges der ligeledes 4 kurser. Hvilke og hvor er dog ikke fastlagt endnu. Men der planlægges således, at alle HU’er vil have mulighed for at tage deres kurser, inden de er færdige som speciallæger.
 • Ad 6: DSIM akut medicin: endokrinologisk bidrag
  DES-gruppen nedsat til dette formål består af Troels Krarup Hansen, Christian Trolle og Elsebeth Duun Hansen. .
 • Ad 7: Målbeskrivelse, deadline april 2014
  Der er kommet et ændret format til elektronisk logbog, hvortil hidtidige papir-dokumenter skal overføres. Fremadrettet sker evalueringen elektronisk, ligesom autorisation, blanketter, godkendelse af blokke etc. vil ske via logbogen.
  Læger i intro-stillinger skal skifte til det elektroniske system, mens resten kører videre som hidtil med papirudgaver.
  Det forventes, at alle vejledere skal på kursus i dette nye tiltag.
  Evaluering: Udvalget diskuterede dette intenst, og der blev kommenteret på, at man ofte ikke bruger værktøjerne rigtigt. Disse bør simplificeres og være mere konkret.
  Man kunne f.eks. tilbyde alternative valgmuligheder for evaluering, så som superviseret stuegang, journaloverlevering, videooptagelse af konsultationer, optage samtaler på bånd (pt. skal give tilladelse) etc.
  KB er tovholder på målbeskrivelsen sammen med AK og FSN. Der rundsendes en forespørgsel til FYEN for deres kommentarer. Blanketterne inkl. formkrav skal gennemgås snarest, og underudvalget mødes inden jul.
 • Ad 8: Diverse
  JPK informerede om, at Region Nordjylland er begyndt at undersøge introstillingernes – og til dels også HU’s - beliggenhed med henblik på at flytte arbejdskraft til de mindre sygehuse. Dermed kan afdelingerne ikke længere selv bestemme, hvor stillingerne skal slås op.
  Dette emne affødte en livlig diskussion i udvalget.
  Det blev foreslået, at man ved smalle dagsordener evt. kunne arrangere video/tlf. konference.
  Andre mente dog, at det var rart at kunne mødes personligt, så foreløbigt bibeholdes nuværende mødeform.

Næste møde: 4. marts 2014 kl. 16.15 på OUH
Nanett Mosumgaard/OUH 5. november, 2013