Referat fra DES’ uddannelsesudvalg 18. juni 2013 

Deltagere:

 • Jens Peter Kroustrup
 • Esben Søndergaard
 • Flemming Steen Nielsen
 • Karen Boje
 • Trine Tang Christensen
 • Peter Rossing
 • Sigrid Bjerge

Afbud:

 • Eva Ebbehøj
 • Annette Kvistborg

Dagsorden:

 • 1. Godkendelse af referat fra 10. april

Ingen bemærkninger til sidste referat

 • 2. Udvalgets sammensætning, der er principielt plads til to læger med interesse for uddannelse. Kandidater ?

Da Henrik Ancher Sørensen og Peder Charles er udtrådt, er der plads til 2 nye medlemmer. Da Region Nord er stærkt repræsenteret i udvalget, vil man forsøge at finde de nye medlemmer fra andre regioner. Udvalgets medlemmer vil undersøge deres baglande for kandidater.

 • 3. Orientering om budgettet (FN)

Vi havde ansøgt om 205.549 kr til kursusafvikling og fik tildelt 183.00 kr. Vi har efter dialog med SST fået tildelt faktuelle omkostninger til afholdelse af Diabetes & dyslipidæmi kurset, og budget svarende til 2011 udgifter for kurserne i Calcium & knoglemetaboliske sygdomme og thyreodeasygdomme som afholdes i efteråret 2013. Kursusbudgettet for 2013 er således på 207.000 kr Når vi sammenligner med andre specialer, er vi blandt de billigste i drift mht. afholdelse af HU-kurser. Fremadrettet skal det tilstræbes at der afholdes 3 kurser årligt.

 • 4. Planlægning af kurser i 2014 (FN)

I efteråret afholdes der HU-kurser i Knogle/calcium-metabolske sygdomme 9/10. oktober i Køge samt thyroidea 13/14. november (ændret datoer) i Aalborg med ca. 25 kursister på hvert hold. 

I 2014 forsøges planlagt kurser i binyre/hypofyse (Århus), laboratoriefærdighed (Odense) samt diabetes (Hvidovre). Der er konsensus om, at det skal tilstræbes at nye HU-læger allerede fra starten ved, hvornår de skal deltage i de forskellige kurser, så de ”følges ad” med kolleger og således kan networke.

 • 5. Pædagogisk udvikling af kurserne fra katedral til interaktiv undervisning, alle forslag er velkomne

HAS har tidligere udarbejder en mini-manual /vejledning til delkursus-lederne. Denne skal udbygges til et reelt koncept. SST har udstukket krav til indhold, men ikke til formen af 

undervisningen. Denne blev diskuteret, og selv om katedral-undervisning kan håndtere flere studerende, mangler denne form dialogen, som er stort ønske hos de studerende.
For at højne undervisningen på HU-kurserne, nedsatte udvalget et under-udvalg bestående af Jens Peter Kroustrup, Flemming Nielsen, Esben Søndergaard samt Peter Rossing, som vil udarbejde et katalog med forslag til undervisningsmetoder f.eks. interaktiv undervisning, cases, diskussionsteknikker.

 • 6. Koncept for præ- og post-tests

Præ-og post tests er nu obligatoriske. For at ensrette niveauet uanset hvor kurserne afholdes, arbejdes der på et katalog, som del-kursuslederne kan få inspiration fra, f.eks. en spørgsmåls-bank for hhv. præ-og post tests. Evalueringer af tidligere tests viste, at adskillige formuleringer var så svære, at det gav anledning til misforståelser ved besvarelserne. 

Derfor opfordres del-kursuslederne at forberede sig i god tid og teste spørgsmålene på kolleger uden for sub-specialet.
FN indsamler præ/post-tests fra allerede afholdte kurser, som vil indgå i ovennævnte bank.
Fremadrettet skal alle spørgsmål til præ/post tests sendes til FN til godkendelse INDEN afholdelse af kurset. Thyroidea-kurset i Aalborg i november bliver første gang denne køreplan iværksættes.
SST har faste regler for beståelse af disse tests, f.eks. skal man bestå 50 % af spørgsmålene, hvilket udvalget finder lige i underkanten.

 • 7. Nyt fra FYEN

Der var 50 deltagere på det afholdte kursus i maj på Skejby i binyresygdomme, som fik megen ros. 

Medlemstallet er stadigt voksende. På DES’ hjemmeside er der nu kommet et link til FYEN.

 • 8. Evt.

Målbeskrivelse for intern medicin (Karen): SST opstiller 7 lægeroller, som kan tolkes/præciseres, alt efter hvordan man læser teksten. Man er stadig i proces med den endelige tekst, som skal indsendes i september. En af knasterne er, at nogle selskaber gerne vil have deres specifikke regler/behov inkluderet. 

Jens P Kroustrup: det politiske system i Region Nord blander sig tiltagende i ansættelser og nye stillingsopslag, f.eks. hvor stillingen skal slås op og i selve teksten i opslaget. Tidligere blev stillingerne slået op efter optageområde og en fordelingsnøgle baseret på befolkningsgrundlaget.
Det samme problem anes nu også i Hovedstads-området.

Næste møde: 29. oktober kl. 16.15 på OUH Nanett Mosumgaard/OUH 01. juli 2013