Referat fra DES’ uddannelsesudvalg 10. april 2013 

Deltagere:

 • Annette Kvistborg
 • Jens Peter Kroustrup
 • Flemming Steen Nielsen
 • Esben Søndergaard
 • Karen Boje
 • Trine Tang Christensen
 • Peder Charles 

Afbud:

 • Peter Rossing
 • Henrik Ancher Sørensen
 • Sigrid Bjerge
 • Eva Ebbehøj

Dagsorden:

 • 1) Udvalgets sammensætning

Pr. 1.4.2013 ser udvalgets nye sammensætning således ud:

PKL Nord Jens Peter Kroustrup
PKL Syd Annette Kvistborg
PKL Øst Henrik Ancher Sørensen
Ud.søgende 1 Esben Søndergaard
Ud.søgende 2 Karen Boje
Best.medl. 1 Peter Rossing
Best.medl. 2 Trine Tang Christensen
Interesse 1: Peder Charles (udtræder 1.9.)
Interesse 2: Flemming S Nielsen (formand)
Interesse 3: Eva Ebbehøj
Interesse 4: Sigrid Bjerge
Sekretær: Nanett Mosumgaard

Udgået af udvalget: Per H Andersen, Ole Hother-Nielsen, Hans Perrild. Vi takker for deres store indsats gennem flere år.

 • 2) Orientering om budgetudmelding og diskussion af fremadrettet kursusplan

Desværre har Sundhedsstyrelsen skåret kraftigt i tilskuddene til specialekurserne. Vi havde søgt om 250.549, men kun fået bevilliget 183.000 kr. til afholdelse af disse det næste års tid. Hidtil har Styrelsen haft en reservepulje, de kunne bevillige fra, men det er nu slut. For 2013 er der således bevilliget ud fra gennemsnittet af udgifterne taget over en 4-års periode. Da vi i de første år ikke havde så store udgifter på afholdelse af specialekurser, er vores tilskud derfor faldet drastisk.

Derfor skal vi nu evaluere på hvert enkelt specialekursus og se på nødvendigheden af disse og om nogle evt. kan slås sammen. Det er rigtig vigtigt, at vi undgår interne slagsmål om pengene specialerne imellem. Samtidig må vi også gøre Styrelsen opmærksom på, at denne besparelse/nedskæring på kurserne - eller endda evt. aflysninger - vil medføre læger, der ikke kan blive færdige til tiden, fordi de mangler et eller flere kurser. 

Alternativt undersøges det, om DES kan dække merudgiften. 

Vi har ikke skrevet under på budgetforslaget –se vedhæftede mail til SST. Flemming er i dialog med SST, endelig besked forventes i løbet af en uge. 

Udvalget havde en diskussion om tilrettelæggelsen af specialekurserne, og der var konsensus om at kurserne skal ligge i et fast tilrettelagt forløb og gerne så tidligt i uddannelsesforløbet som muligt. 

Kurserne for den enkelte skal meldes ud fra starten af HU forløbet. Ligeledes blev det foreslået, at man oprettede en database/kalender for de specialespecifikke kurser på DES’ hjemmeside for HUlægerne

 • 3) Evaluering af afholdt kursus i diabetes og dyslipidæmi

Der var stor tilfredshed blandt kursisterne af de senest to afholdte kurser i diabetes og dislipidæmi. Alle bestod heldigvis.

Udvalget vil udarbejde en vejledning/manual til brug for udarbejdelse af spørgsmål, så de bliver ensartet i niveau og faglighed.

 • 4) Orientering om målbeskrivelser

Målbeskrivelsen dækker den internmedicinske del af specialet. Denne deles i en del til introduktions-uddannelsen og en del til hoveduddannelsen. Efter revision i DSIM diskuteres
målbeskrivelsen igen i uddannelsesudvalget. Der er indsigelsesfrist til DSIM d. 1 juni 2013. Hvis I har kommentarer til udkastet Karen Boje har fremsendt, kan I sende kommentarerne til Flemming, der sammen med Karen samler svarene og svarer DSIM.

 • 5) Nyt fra FYEN

Nettotilstrømningen af medlemmer er fortsat stigende. Der var således for første gang kampvalg til bestyrelsen. Til kurset i binyresygdomme er der stor tilmelding, ligesom årsmødet tiltrak stor deltagelse.

 • 6) Bordet rundt/evt.

Intet

 • 7) Næste møde

Næste møde afholdes 18. juni kl. 16.00 på OUH