Referat fra DES’ uddannelsesudvalg 13. november 2012

Deltagere:

 • Henrik Ancher Sørensen
 • Annette Kvistborg
 • Jens Peter Kroustrup
 • Flemming Steen Nielsen
 • Esben Søndergaard
 • Lene Ringholm

Afbud:

 • Hans Perrild
 • Camilla N. Ratchke
 • Ole Hother-Nielsen
 • Per Heden Andersen
 • Peder Charles
 • Peter Rossing

Dagsorden:

 1. Orientering om revision af målbeskrivelsen i de interne medicinske kompetencer i DSIM-regi
 2. DES-kurser i hoveduddannelsen 2013
 3. Plan for DES-kurser i de kommende år
 4. Forslag til ny hovedkursusleder
 5. Ny formand for uddannelsesudvalget. HAS afgår.
 6. Spørgeskema til alle DES medlemmer (KB). Punkt fra sidste møde
 7. Nyt fra FYEN
 8. Bordet rundt/evt.
 9. Næste møde

Ad 1:

HAS orienterede udvalget om nyt fra SST, som har udgivet en ny skabelon til målbeskrivelser. 
Grundet omstrukturering er evalueringsudvalget lidt på ”stand-by”, hvorfor der kan gå noget tid inden vi kan forvente at høre nærmere om denne.
I DSIM-regi er man godt i gang med den ændrede målbeskrivelse, bl.a. er nogle papirgange lettet, kompetencekortene er klare samt en ny 360° evaluering, meget lig den man bruger i Holland. Ellen Holm, der er ”masterchef” på den ny evalueringsmodel, søger testpiloter hertil, så meld dig gerne, hvis du er interesseret. Ligesom den hidtil brugte ”Skejby model” er denne nye også elektronisk.
Man kan frit vælge, om man fremover ønsker at bruge Skejby-modellen eller den nye, dog med den forskel, at der skal betales for at anvende Skejby-modellen.
Den nye model skal være færdig til præsentation til DSIMs årsmøde i april, og forinden have været i høringsfase.
FAM skal indarbejdes i den nye målbeskrivelses-skabelon, som dog endnu ikke er godkendt af DES.
Uddannelsesudvalget skal mødes igen i januar for at opnå konsensus af den nye skabelon. 

Efter mødet i januar i udd.udvalget skal der nedsættes en lille arbejdsgruppe, der skal færdiggøre skabelonen. Der blev fremsat ønske om at invitere nogle yngre læger samt et medlem fra DSIM for at få deres vigtige input til skabelonen. De yngre læger inviteres via FYEN. Ligeledes inviteres Karen
Boye, som er medlem af målbeskrivelsesudvalget i DSIM, Mødet kan evt. holdes som internat over 2 dage.

Ad 2:

Der er planlagt følgende kurser i 2013:

 • Århus Diabetes/adipositas/dyslipidæmi på datoerne 26-27 februar samt 6-7 marts. (delkursusleder: Keld Hermansen)
 • Ålborg: Thyroide, 24. + 25. oktober (delkursusleder: Peter Laurberg)
 • Køge: Knogle/calcium-metabolske sygdomme, 9.+10. oktober (delkursusleder: Henrik Ancher Sørensen)

Tilmeldingsblanket findes på DES’ hjemmeside.
Der blev fremsat ønske om at udvalget arbejder hen imod en rutine, hvor man på et tidligt tidspunkt i ens uddannelsesforløb får besked om, hvornår man kan deltage i kurserne, ligesom der blev efterspurgt en oversigt over kurserne – gerne mindst 2 år frem.

Ad 3:

Kursusplan for de kommende år fremlægges af den nye formand for uddannelsesudvalget ved første lejlighed. Udvalget vil prøve at udarbejde en oversigt, der rækker frem til 2018.
Oversigt over hidtil afholdte/planlagte kurser:

Aalborg Aarhus Odense Kbh/Sjælland
Lab Nov. 10 Sept. 09 Marts 12
Thyroid Okt. 13 Okt. 11 April 10
Kalk Okt. 11 April 10 / Okt. 13
Hypofyse Febr. 12
Binyre Marts 12
Diabetes Marts 11 Februar 13

Ad 4+5:

DES’ bestyrelse skal pege på en ny formand for uddannelsesudvalget, da HAS efter en lang og stor indsats tidligere har meddelt ønske om at fratræde funktionen. DES´ bestyrelse har forslået Flemming Steen Nielsen, hvilket udvalget kun kan bifalde. Iht. vedtægterne § 13 stk. 4 fungerer FSN også som hovedkursusleder. HAS har indgivet ansøgning til SST for kurserne i 2013, hvorfra man afventer snarlig tilbagemelding.

Ad 6:

Dette punkt angående spørgeskema fra KB udgår permanent. JPK kontakter KB angående muligheder
for økonomisk støtte til udvekslingsophold i udlandet.

Ad 7:

Beretning fra FYEN:
Der kan med glæde berettes om en konstant medlemsfremgang.
FYEN weekenden i uge 46 var fuldt booket med de maximale 60 personer, og flere var på venteliste.
Der var for første gang kampvalg til bestyrelsen.
Der har været stor interesse fra firmaer vedr. standpladser til FYEN weekenden.

I år uddeles også en FYEN PRISEN til en ildsjæl, der arbejder for en godt uddannelsesmiljø i sin afdeling, men prisen overrækkes først ved DES’ årsmøde.
Man ønsker at sætte mere fokus på HU-lægernes uddannelse, via workshops eller éndags-kurser.

Ad 8:

4-års reglen og dens begrænsninger/komplikationer blev diskuteret. Ligeledes blev der diskuteret om man havde ret til barselsorlov under et PhD-forløb. Nogle uddannelsessteder var helt OK med dette, andre mere modvillige. HAS gjorde opmærksom på, at der pt. var 6 ledige HU-stillinger i
region ØST med ansøgningsfrist ca. 1.2.13.

Ad 9:

Udvalget skal mødes igen 30. januar 2013 kl. 16.00 i Odense med det ene formål at færdiggøre den nye skabelon til målbeskrivelsen. Alle udvalgets medlemmer opfordres kraftigt til at deltage og
støtte op om dette arbejde.