Møde fra DES’ uddannelsesudvalg 26. april 2012

Deltagere

 • Henrik Ancher Sørensen
 • Annette Kvistborg
 • Jens Peter Kroustrup
 • Peder Charles
 • Dorte Glintborg
 • Lene Ringholm

Afbud

 • Hans Perrild
 • Camilla N. Ratchke
 • Lene Mortensen
 • Ole Hother-Nielsen
 • Kim Brixen
 • Esben Søndergaard
 • Kirstine Stochholm
 • Per Heden Andersen
 • Flemming Steen Nielsen
 • Aase Rasmussen

Dagsorden

1) Nyt fra arbejdsgrupperne i Sundhedsstyrelsen vedr. evaluering af videreuddannelsen (PC)

Anbefalinger om indsatsområder behandles pt. i det Nationale Råd (PC er medlem), hvor arbejdsgrupper nedsættes. SST-midler er lukket helt ned, idet beskrivelsen af de 7 roller ikke har været fyldestgørende nok.
Der skal udarbejdes en ny skabelon/paradigme for målbeskrivelsen samt en ny skabelon for H og I- uddannelserne. Uddannelsesudvalget anbefaler dog, at man sætter udarbejdelsen af målbeskrivelsen på stand-by, idet der til stadighed ændres i denne af SST. De 7 roller skal bruges som læringsmåde, ikke som et kompetenceredskab.
Skulle man have lyst til at være med i en arbejdsgruppe, bedes man henvende sig til Peder Charles charles@medu.au.dk .
Det blev oplyst at almen medicin har fået godkendt deres målbeskrivelse.
Der er vedlagt et resumé om speciallægeuddannelsen.

2) Dimensionering af hoveduddannelsespladser (JPK)

Alle stillinger er besat for første gang i mange år. Gruppen havde en diskussion, hvorvidt der var for mange Hu’er på Ålborg Universitetshospital. Også problematikken omkring uklassificerede stillinger, der gøres til permanente stillinger, og hvor man så oplever at fastansatte læger afskediges for at
overholde et stramt budget blev diskuteret.
I Horsens/Herning opleves denne problematik dog ikke som relevant. Andre oplever, at der lokalt kan være for mange HU’er på en afdeling, til at der er stillinger til dem bagefter. Det blev diskuteret, om det var muligt at afgive HU-stillinger til andre sygehuse, også i andre regioner, hvis man selv ikke kunne anvende sin egen normering. På landsplan mangler der 20-25 endokrinologer. Region Nord, der pt. har mange HU’er søger at løse deres problem med en re-fordeling i regionen, og ønsker ikke en national løsning.
HAS kom kort ind på DES-kurserne: Der er stor spændvidde indenfor kursisternes kunnen og viden, og målsætningen må fremover være, at man skal have haft praktisk arbejde i forhold til kurset.
Desuden afvises mange, idet der max kan være 28 deltagere på hvert kursus. De sidstfærdiguddannede kommer derfor på en venteliste. Man vil fremover tilstræbe at der max er 20 deltagere på hvert kursus, men at hvert delkursus så til gengæld bliver afholdt 1 gang årligt.
Hvis disse kurser planlægges flere år frem vil det være en god ide om disse DES-kurser kunne integreres i de lokale uddannelsesplaner.
PC oplyste, at man var i gang med at ansætte en professor i medicinsk pædagogik i Øst-regionen.

3) Revision af målbeskrivelsen i de interne medicinske kompetencer går i gang. Skal vi snart se på målbeskrivelsen i endokrinologi?

DSIM er tovholder herpå. HAS skal gennemgå de nye skabeloner i maj måned og igen efter sommerferien. Han ser gerne nogle kolleger vil indgå i denne arbejdsgruppe. Lene Mortensen har nogle specielle kompetencer og vil blive spurgt, men meld jer endelig, hvis I kan og har lyst til at give en hånd med.
Ved udgangen af dette år skal der foreligge et udkast til fællesmængden af interne medicinske kompetencer. I begyndelsen af 2013 skal gruppen kigge på fagspecialet, uddannelsen samt pædagogik.

4) Spørgeskema til alle DES medlemmer (KB) Punkt fra sidste møde

Emnet bortfaldt, idet KB ikke var tilstede. Sættes på næste dagsorden.

5) Bordet rundt / evt.

Det skal sikres, at nye HU’er får det nye velkomstbrev samt en uddannelsesplan. HAS har bedt sekretæren i region Nord, Syd og Øst om en liste over HU-ansatte for at blive i stand til at dimensionere DES-kurserne og dermed tilstræbe en jævn fordeling.
Generelt har der været særdeles gode evalueringer på de sidste DES kurser. Næste Lab-kursus finder sted 14-15 maj og igen 7/8 juni på Rigshospitalet. Der opfordres til, at man tilmelder sig de enkelte kurser, når det er relevant for ens uddannelse, og ikke bare tilmelder sig så snart man får sine HU-papirer. Dette vil også give et mere jævnt flow.
Det skal kraftigt tilstræbes at få nogle flere speciale-kurser i samarbejde med universiteterne med forankring i specialeuddannelserne. HRU sætter sig for tiden på flere og flere kurser, så vi dermed bliver minimeret.
FYENs medlemstal viser en fremgang fra 117 til 144. Der var 45 tilmeldte til sidste FYEN kursus i diabetes/kardiologi.

6) Næste møde

Næste møde bliver i uge 45 eller 46. Nanett sender Doodle ud.

Nanett Mosumgaard 15.5.12