Referat af DES’ uddannelsesudvalgsmøde 24. november 2011

Deltagere

 • Henrik Ancher Sørensen
 • Jens Peter Kroustrup
 • Ole Hother-Nielsen
 • Kim Brixen
 • Esben Søndergaard
 • Dorte Glintborg
 • Lene Ringholm

Afbud

 • Hans Perrild
 • Marie-Louise Hartoft-Nielsen
 • Åse K Rasmussen
 • Camilla N. Ratchke
 • Annette Kvistborg
 • Lene S. Mortensen
 • Peder Charles
 • Per Heden Andersen
 • Flemming Steen Nielsen

Dagsorden

 • 1) Opfølgning på H-kursus i thyreoidea hhv kalk- og knogler fra oktober og november
 • 2) Kursusplan for 2012
 • 3) Status: Kursusadministration i samarbejde med MEDU
 • 4) Principper for merit ? [personsag]
 • 5) Nyt fra arbejdsgrupperne i Sundhedsstyrelsen vedr. evaluering af videreuddannelsen
 • 6) Bordet rundt / evt.
 • 7) Næste møde

Re punkt fra sidste møde ang. aktindsigt: HAS informerede om, at der faktisk ikke eksister en samlet liste over uddannelsesansvarlige overlæger på hovedstadens sygehuse.

Ad 1 + 3
Der blev samlet op på evalueringerne fra de sidste H-kurser i thyroidea hhv. kalk/knogler: begge kurser blev rated højt af kursisterne, og der var gennemgående stor tilfredshed med både indhold, faglighed og sværhedsgraden. Specielt var man glad for de mange cases samt tilgængeligheden af slides på en elektronisk platform.

Fremadrettet skal der udarbejdes en defineret ”beståelsesgrad”. Dette betyder at både præ/post testerne skal valideres, inden der udsendes et kursusbevis. F.eks. at 50% af spørgsmålene skal være besvaret rigtigt.

For at kunne fastlægge det bedst mulige faglige niveau inden kurset, blev flere muligheder diskuteret.

en kollega udi et andet speciale (kalk/diabetes) vurderede spørgsmålenes faglige niveau, del-kursuslederen kunne sende sine spørgsmål/cases til en anden intern kollega for kommentarer man kunne sende sine spørgsmål til kursuslederen (HAS) for evaluering i kredsen af medlemmer i uddannelsesudvalget.

Det er her vigtigt at påpege, at både præ- og posttestene skal have samme sværhedsgrad. Kursisterne skal forud for kurset gøres opmærksomme på, hvad der kræves for at opnå et kursusbevis.

Hvis man ”dumper” skal der være mulighed for at tage kurset om, alternativt tage en ny test sammen med næste hold. Står man for at blive færdiguddannet, kan en ”re-eksamen” komme på tale, så man ikke skal vente 6-12 måneder. Spørgsmålene hertil udarbejdes af H-kursulederen (HAS) i samarbejde med relevante delkursusledere.

I lovgivningen gives der også mulighed for at ens uddannelsesansvarlige overlæge skal dokumentere, at man minutiøst har gennemgået emnet, og derved har opnået samme viden/færdigheder som ovenstående nævnte muligheder. Denne løsning anbefales ikke af DES.

Fremadrettet skal der rettes henvendelse til nye læger ved deres opstart af H-uddannelsen, hvor de informeres om fremtidige DES-kurser med angivelser af periode/år, så de bedre kan tilrettelægge deres uddannelse. HAS udarbejder en sådan oversigt over fremtidige kurser for de næste 3-5 år.

DES er rigtig glad for samarbejdet med MEDU. De indsamler alle oplysninger omkring hvem, hvad og hvornår og sender til HAS, der derefter rangerer deltagerlisterne, så de næsten-færdiguddannede prioriteres op. F.eks. er der 40 tilmeldte til næste gonade-kursus, men kun 28 pladser.

Man ønsker også ved tilstrækkelig kapacitet på kurserne at kunne afsætte et par pladser til ”gæster” med anden faglig baggrund, som vil være et plus for kurserne, idet gæsterne vil kunne tilføre andre synspunkter/metoder.

Ad 2
Der er planlagt følgende kurser i 2012:

26/27 januar: Binyre/gonader - RH
6/7 februar: Hypofyse – RH
Laboratoriekursus i foråret på RH, evt. i april måned

Der er søgt midler hos SST til et kursus i diabetes til okt/nov. I Århus, men her afventes svar fra SST.

Hvis man har deltaget i hypofyse-kurset, som udbydes af NovoNordisk, kan dette godkendes på lige vilkår som DES’ eget.

Ad 4
Hvis der ikke foreligger en klar faglig beskrivelse af et givet kurset/undervisning, kan dette ikke give merit. Deltagelse i konferencer er således ikke meritgivende. Der skal udarbejdes nogle definerede niveau-målsætninger for Consul/DES kurserne, så man kan sammenligne andre udbudte kurser hermed.

Ad 5
Udgår idet Peder Charles var fraværende. Sættes på næste dagsorden.

Ad 6
FYEN-weekenden på Hindsgavl var en succes med 65 deltagere. Der har i 2011 været en nettotilgang på 17 medlemmer. Det påtænkes fremover at uddele en FYEN uddannelsespris til en ildsjæl.

Novo Nordisk Fonden har beredvilligt stillet sine lokaler i Tuborg Havn til rådighed for Årsmødet i DSIM, der i år vil få karakter af en uddannelsesdag i intern medicin. Mødet afholdes den 9. marts 2012. Alle opfordres til at give yngre læger mulighed for deltagelse. Program og foredragsholdere udmeldes snarest.

Punkt fra sidste møde: KB udarbejder et spørgeskema til alle DES medlemmer ang. deres uddannelsessituation og fremtidsplaner. Dette skema skal indeholde følgende punkter: alder, køn, anciennitet, speciale, fremtid/pension, frikøb til forskning, kandidatår, etc.

KB ønskede en brainstorm omkring større internationalisering af DES-kurserne. Pt afholdes disse på dansk, men det er ønskeligt at tilstræbe flere udenlandske undervisere og/eller kursister fra udlandet og dermed udvide vor horisont.

Ligeledes blev det foreslået, at YL kunne få tilbudt et fagligt klinisk ophold af op til en uges varighed på en udenlandsk institution, evt. venskabsafdeling. Derved kunne man opnå indblik i andre måder at arbejde på i en større klinisk organisation. Esben Søndergaard og Lene Ringholm danner en arbejdsgruppe hertil. Forslag: ”Klinisk udvekslingsstipendie”. Morten Frost kan konsulteres i denne sag, da han har erfaring fra udveksling.

KB mente, at DES er villig til at afsætte 20.000 pr person i de 3 udd.regioner. Punktet forelægges DES’ bestyrelse.

Ad 7
Næste møde bliver engang i april. Nanett udsender en doodle med datoer.

Nanett Mosumgaard/28.11.2011