Referat af DES’ uddannelsesudvalgsmøde  13. april 2011 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Deltagere: 

Henrik Ancher Sørensen – Annette Kvistborg – Jens Peter Kroustrup – Peder Charles – Kim Brixen – Dorte 

Glintborg - Esben Søndergaard - Lene Ringholm - Kirstine Stochholm - Flemming Steen Nielsen 

Afbud: Marie.-Louise Hartoft-Nielsen, Per H. Andersen, Hans Perrild, Åse K. Rasmussen,  Camilla Ratchke, 

Ole Hother-Nielsen, Lene S. Mortensen 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

2. Velkomstbrev til nye HU-læger 

3. Opfølgning på kurset i Aalborg i marts (diabetes og dyslipidæmi) 

4. Status: Kursusadministration i universitesregi ? 

5. Status: Roadshows ? 

6. Eventuelt, herunder DES’ hjemmeside 

Ad 1:

HAS har oplevet at man ikke ønskede at udlevere liste over uddannelsesansvarlige overlæger på hovedstadens sygehuse. Derfor vil HAS bede om aktindsigt. 

Ad 2:

Velkomstbrev til nye HU-læger blev diskuteret. Dette skal underskrives af formanden for FYN, DES’ formand samt formanden for DES-uddannelsesudvalget.

Desuden skal brevet indeholde følgende info i punktopstilling: kontakt personer, målbeskrivelse samt uddannelsesprogram. Brevet udsendes af HAS. 

Ad 3:

Datoer og sted for næste kurser er udmeldt. Ved udgangen af 2011 har man således haft udbudt alle del-moduler. Kursusbeviset ligger nu digitalt og fremsendes til deltagerne som pfd-filer. 

Kurset i Ålborg: der var flere tilmeldte end pladser. Dermed var man nødt til at give afslag til 1.års kandidater i hovestillinger. De får så tilbuddet næste gang, kurset afholdes.  

HAS pointerede, at det er vigtigt at underviserne overholder afregningsfristen på 1 måned efter endt kursus. Sundhedsstyrelsen har faste afregningsterminer som skal overholdes. Økonomisk køres der fortsat efter fastsatte honorartakster fra Sundhedsstyrelsen.  

Ligeledes skal man som underviser acceptere, at man i hovedregelen uddeler sit materiale elektronisk. I videst muligt omfang publiceret som slides i pdf-format, hvor man så evt. i den efterfølgende offentliggørelse kan fravælge nogle enkelte slides, som man ikke ønsker medtaget. Flere kursister har efterspurgt materiale fra undervisningen. Materialet lægges ud i et lukket forum. 

Ad 4:

KU er ikke interesseret. SDU og AAU er begge interesseret. SDU havde dog sat sine takster så højt, at KB blev bedt om at undersøge sagen og melde tilbage om SDU’s videre involvering. I forbindelse med kurset i Ålborg havde AAU, Center for Medicinsk Uddannelse, håndteret det administrative omkring kursusbeviser, deltagerlister etc. Dette havde fungeret fint.  

Næste kursuer: 

Knogle- og calciummetabolisk relaterede sygdomme 

Dato for kursus: 3+4 oktober 2011 

Sted: Odense Universitetshospital 

Kursets navn: Thyreoideasygdomme 

Dato for kursus: 2+3 november 2011 

Sted: Odense Universitetshospital 

Kursets navn: Hypofyse-, binyre- og gonadesygdomme 

Dato for kursus: 10+11 samt 28+29 november 2011 

Sted: Rigshospitalet 

Vi påregner at delkursuslederne fra Odense Universitetshospital sammen med SDU varetager kursusadministration for kurserne på OUH såfremt SDU fortsat har interesse og mulighed for at indgå i opgaven. Peder Charles tager kontakt til Aase K Rasmussen ang. kurset på RH. HAS sender i begyndelsen 

af juni reminder ud angående dato og tilmeldinger til næste kursus. Hvis der er flere tilmeldte end pladser prioriterer HAS tilmeldingerne. Fra 2012 prioriteres listerne af DES, hvor der ligeledes udarbejdes en liste over, hvad den enkelte har deltaget i og gennemført. 

Ad 6:

Rekrutteringstiltag (roadshow) stilles i bero pt, idet optaget til HU stillinger ikke længere er noget problem. Situationen har ændret sig markant og meget hurtigt. Ud fra en aldersprofil på nuværende endokrinologer har man beregnet tilgangsbehovet, og det ser ud til at kunne dækkes ind med 16 nye HU 

stillinger årligt. 

Der blev kommenteret på siten www.specialeguiden.dk som er et værktøj til den, som endnu ikke har valgt speciale, og som ønsker hjælp til at få afklaret, hvilke specialer der ville være gode valg. Mange yngre læger bruger denne. Her glimrer endokrinologien med manglende beskrivelse af specialet. FYEN bedes om at lægge materiale ud på siten. 

PC fremførte behovet for at bibeholde vagter, idet endokrinologien ellers vil være et døende speciale. Ligeledes skal der være øget fokus på nye arbejdsopgaver indenfor intern medicin. KB udarbejder et spørgeskema til alle DES medlemmer ang. deres uddannelsessituation og fremtidsplaner. 

Dette skema skal indeholde følgende punkter: alder, køn, anciennitet, speciale, fremtid/pension, frikøb til forskning, kandidatår, etc. 

FYEN afholdt endagskursus i thyroidea den 18.5. Der er FYEN weekend igen den 18-19 november. 

Tilmelding senest i slutningen af august og kan ske fra FYEN’s hjemmeside. 

Sundhedsstyrelsen og Dansk Medicin er i gang med en evaluering/omskrivning af HU beskrivelsen, hvor man ønsker rapport/anbefalinger/anvisninger fra DES. Evt. kan der nedsættes en arbejdsgruppe til dette som internat-ophold. Der blev orienteret om reorganiseringen af DSIM. 

Det planlagte møde 9. juni er aflyst.  

Næste møde bliver engang sidst i november. Nanett udsender en doodle med datoer. 

 

Nanett Mosumgaard/23.5.2011