Referat af DES’ uddannelsesudvalgsmøde  27. oktober 2010 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Deltagere: 

Henrik Ancher Sørensen – Annette Kvistborg – Jens Peter Kroustrup – Ole Hother-Nielsen – Peder Charles 

– Kim Brixen – Dorte Glintborg - Esben Søndergaard og Lene Ringholm 

Afbud: Ebbe W. Jensen, Marie.-Louise Hartoft-Nielsen, Per H. Andersen, Hans Perrild, Åse K. Rasmussen,  

Flemming Nielsen, Camilla Ratchke,  

Dagsorden: 

1.  Siden sidst 

2. Evaluering af rekrutteringsmødet i Nyborg 20. maj  

3.  Valg af ny hovedkursusleder 

4. Valg af ny formand for udd. udvalget 

5, Opfølgning på kurset i Hvidovre i april + maj (kalk+ thyroidea) 

6. Status: Porteføjlen – officiel introduktion ? 

7. Status: Populistiske kurser i DES-regi ? 

8. Eventuelt 

 * opdateret medlemsliste af DES udd. udvalg 

 * opdateret liste over udd. ansvarlige  

Ad 1:

Der var ikke noget til dette punkt 

Ad 2:

Esben informerede om mødet i Nyborg. Man blev enige om følgende punkter, der skal arbejdes 

videre med:  

1. Digital info: der skal være en levende og opdateret DES-site. Evt. må man købe sig til dette. 

2. Guidelines: egne guidelines skal lægges på DES’ hjemmeside, og vi kan ikke vente på 

Sundhedsstyrelsen. En skabelon til guidelines lægges ud til en arbejdsgruppe. Guidelines skal 

fremover også være et fast punkt på DES’ årsmøder.  

3. Infonet/intranet (lokale) Disse kan ikke synkroniseres med DES’ hjemmeside, men der skal 

linkes fra DES-siden. Denne skal også friholdes fra reklamer.  

4. Gå-hjem møder 

5. Undervisning/rekruttering:  

1. materiale til åbent-hus/studiedag er under udarbejdelse. Dette udlånes til 

roadshows, der det første år består 2-3 erfarne undervisere i hver region 

2. Videofilm på  5-7 min. der beskriver en endokrinologs hverdag 

3. Cases, hvor 1 ældre og 2 YL indgår i diskussionen 

4. Mentor/rollemodel for at tiltrække yngre læger 

5. Information i bogform 

6. Kontaktpersoner i hver region (3-4 stk) der deler en mail adresse, hvortil man kan 

stille spørgsmål ang. uddannelsen. 

7. Branding (MOK, Acuta, Sund & Hed) To-do:  Henrik Ancher, Annette K og JPK: praktiske tiltag til gå-hjem møder og roadshow (regionalt) 

  Nanett undersøger pris på en video på DES siten 

  Marie-Louise opdater specialehåndbogen   

  Infobrev til nye læger i hoveduddannelsen – Lene Ringholm 

Ad 3:

Henrik Ancher Sørensen blev enstemmigt genvalgt til hovedkursusleder 

Ad 4:

Henrik Ancher Sørensen blev enstemmigt valgt til ny formand for udvalget. 

Ad 5:

HAS oplyste at det samlede kursusomfang maksimalt kan andrage 210 timer og heraf anvendes ca. 

halvdelen til kurser i DSIM-regi. Vi har til den specifikke endokrinologi i alt 16 kursusdage á 7 timer, 

det vil sige i alt 112 timer, som anvendes til 4 overordnede kursusmoduler á 4 dage: (1) Thyreoidea 

samt Kalk og Knogler, (2) Diabetes og dyslipidæmi, (3) Hypofyse, gonader og binyrer samt (4) 

Endokrinologisk laboratorieteknik. Hver af disse kursusmoduler afvikles som 2x2 dage. 

 Kurset i Thyreoidiea samt Kalk- og Knogler startede med en prætest, der præciserer formålet med 

kurset samt lavet en slutevaluering, afgørende for om man kunne bestå kurset. Alle deltagerne 

bestod.  

 Næste kursus er laboratorieteknik o november og her giver man kursisterne en hjemmeopgave forud 

for kurset og starter atter med prætest.  

 Der er udarbejdet et udkast til drejebog/kursusmanual, incl. praktiske oplysninger, lokale opgaver 

samt de blanketter for afregning af honorarer og transportudgifter der anvendes af underviserne. 

Manualen vil blive revideret yderligere i samarbejde med overlæge Birte Nygaard, der venligt har 

tilbudt hjælp hermed. HAS går videre hermed. 

 Ansøgning om kurser i 2011 er afsendt. I 2011 bliver der afholdt kurser i diabetes og dyslipidæmi 

(Aalborg) samt kursus i Hypofyse, gonader og binyner (København:Rigshospitalet) og extra-kursus i 

thyroidea/kalk (Odense). Kalk-kurset skilles fra thyreoideakurset af praktiske administrative 

årsager.  

 Der skal udarbejdes retningslinjer for beståelse af evalueringstesten (ved de 3 PKL-repræsentanter 

samt professor Peder Charles) 

Ad 6:

Der er indhentet tilbud på en ny DES hjemmeside. 

 SST har nedsat et udvalg til at se på målbeskrivelser samt uddannelsesprogram. 

 Der er ønske om en liste over ordforkortelser m. forklaring = logbog 

Ad 7: 

Her refereres til roadshows 

Ad 8:

Opdateret liste over udd.ansvarlige fremsendes når denne foreligger 

Næste møder: Torsdag 17. marts på OUH kl. 16.00 

   Torsdag 9. juni på OUH kl. 16.00

Nanett Mosumgaard/8.11.10