Referat af DES’ uddannelsesudvalgsmøde  3. marts 2010 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Deltagere: 

Henrik Ancher Sørensen – Annette Kvistborg – Jens Peter Kroustrup – Lene S. Mortensen – Ole HotherNielsen – Peder Charles – Kim Brixen, Esben Søndergaard – Camilla N. Ratchke, Kirstine Stochholm og Lene 

Ringholm 

Afbud: Ebbe W. Jensen, Marie.-Louise Hartoft-Nielsen, Per H. Andersen, Hans Perrild, Åse K. Rasmussen, 

Dorte Glintborg 

Dagsorden: 

1.  Siden sidst 

2. Rekruttering af nye læger til faget - Planlægning af mødet d. 20. maj i Nyborg 

3. Porteføjlen – officiel introduktion ? 

4. Re-certificering af praktiserende læger 

5. Populistiske kurser i DES-regi ? 

6. Opgaveglidning i sundhedsvæsenet 

7. Eventuelt 

Ad 1: Til næste specialespecifikke kursus på Hvidovre i kalk/Thyroidea inviteres der undervisere fra hele landet. 40 kursister udviste interesse, hvoraf de 29 blev accepteret. Jan Frystyk er parat med nye hold i Århus den 24/25 november i Laboratorieteknik. DES yder et mindre beløb til kursusstøtte.  Antallet af kursister blev diskuteret, og der var enighed om, at 40 deltagere ville medføre mere forelæsnings-agtig undervisning, kræve flere undervisere og workshops for at nå rundt om emnerne. Dog mente man, at det kun var i en overgangsfase, at interessen ville være så overvældende, indtil kurserne havde været udbudt nogle gange. Derefter ville antallet blive normaliseret. 

Det blev diskuteret om kurserne skulle holdes hvert 1½ år i stedet for med 2 års mellemrum for at sikre et bedre flow. 

To-do: HAC undersøger om der skal søges midler til E-learn samt skriver en ansøgning herom til 

AU/SDU.  

Der ønskes også et bredere flow af kursister, hvorfor disse kurser fremover meldes ud i hele Skandinavien. En slags bytte-effekt med Consul-kurserne, så nogle af de svensk/norske kolleger får lejlighed til at tilmelde sig vore kurser og vise versa.   

Som nævnt tidligere har DES rådighed over et mindre beløb, der kan gives i støtte til udenlandske konferencer. Se mere på hjemmesiden. 

PC har deltaget i møde i det Nationale Råd for videreuddannelse af læger. Her blev Telemeds elektroniske portefølje vist. Denne bliver brugt af de praktiserende læger under uddannelse. Lægens uddannelsesbog  (LUB) har været prøvekørt med et mindre godt resultat. Der var flere mangler, bla. virkede digital signatur ikke fra alle computere, da man skal have adgang via sundhed.dk . 

Ad 2: Medicinsk Endokrinolog er nu 3. lavest rangerende af 38 specialer. Styregruppen til mødet i Nyborg 20. maj ang. rekruttering laver en prikkerunde for at få essentielle medspillere på banen. Bl.a skal der her ses på hvordan yngre læger ser på endokrinologi (for svært, for lav-praksis), og om de andre retninger eksponerer sig selv mere heftigt. To do: LM kontakter Sidsel Hviid til workshop’ene og PC kontakter Jesper Bo Jensen. 

AK meddelte, at OUH modtager flere ansøgninger til intro-stillinger end der er job til, hvorfor nogle bliver ansat som vikarer i stedet for en klassificeret stilling. Afviste ansøgere søger derfor over i andre specialer. Det bliver undersøgt om der i Regionen er uforbrugte intro-stillinger, der kan overføres til 

intern medicin.  

Ad 3: Porteføljen skaber en del frustrationer hos mange. Det ville være godt med praktiske oplysninger omkring brugen af denne ved begyndelsen af hoveduddannelsen.  Vi kan kun opfordre interesserede til at gå ind på DES´s hjemmeside, hvor den officielle version af porteføljen er til stede. Ligeledes blev der fremsat ønske om et intro-brev til alle nye hovedudd. omkring anden info og kursustilbud. HAS kontrollerer DES portalen og opdaterer med dokumenter og logbøger.  

Ad 4: Re-certificering tages op som punkt på dagsordenen til næste generalforsamling i maj. PC kontakter Charlotte Ringsted. Processen bør sætte i gang nu inden SST kommer på banen med nye EU krav. Videreuddannelse via industrien er på vej ud, hvorfor en anden form for efteruddannelse skal findes.  Vi bør selv melde krav om opretholdelse af standarden + model herfor ud til SST. HP kommer med oplæg hertil på generalforsamlingen.  

Ad 5: Dagens Medicin afholder sådanne kurser og PR-mæssigt er det svært at konkurrere med dem. 

Lægeforeningen udbyder ét kursus her i foråret i endokrinologi, hvor der tidligere blev afholdt forskellige kurser indenfor emnet.  KB fortalte, at der er 30 tilmeldinger til et lokalt non-profit osteoporose-kursus på OUH. Lille transporttid er her en vigtig faktor påpeges det. KB undersøger reglerne med SDU mht. lån af lokaler etc. 

FYN afholder 1 kursus hver for/efterår. Her bør der ses på kurser for intro-læger samt yngre læger med en bred appeal.  

To-do: afholde et to-dags kursus på Sandbjerg for yngre læger m. overnatning og/eller afholde todags kurser for praktiserende/yngre læger i de større byer (MA-LOU ?) 

Ad 6: Der har været foretaget et pilotforsøg, og dette kunne på ingen måde true læge-standen. 

Lægeforeningen ser gerne en opgaveglidning med nye opgaver til personalet, f.eks. lægesekretæren der også bliver logistisk koordinator mellem patient og læge. 

Ad 7: næste møde i september. 

Punkter til dagsorden: portefølje – opfølgning på kurset i april i Hvidovre.  

Nanett Mosumgaard/8.3.10