Referat af møde i DES’ uddannelsesudvalg torsdag 5. november 2009 på OUH 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede:  Henrik Ancher Sørensen, Annette Kvistborg , Jens Peter Kroustrup, Lene S. Mortensen, Marie-Louise Hartoft-Nielsen, Ole Hother-Nielsen, Peder Charles, Esben Søndergaard, Kim Brixen og referent Nanett Mosumgaard 

Afbud: Hans Perrild, Kirsten Nørgaard, Dorte Glintborg, Åse K. Rasmussen, Camilla N. Ratchke, Per H. Andersen, Ebbe W. Jensen 

Dagsorden: 

1.  Siden sidst 

2. Laboratoriekurset -  evaluering evt. forslag til forbedringer 

3.  Specialespecifikke kurser - Status. Samarbejdet mellem DES og OUH 

4.  Rekruttering  - er der plads ved årsmødet? 

5.  Porteføljen - Hvordan går det med at bruge den? Bruges hjælpeskemaerne? 

6.  Eventuelt 

7.  Næste møde 

Ad 1) Peder Charles deltager 9. december i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse omkring emnet ” Hvordan af-bureaukratiseres den lægelige videreuddannelse?” Input modtages gerne fra medlemmer i DES og udvalget inden mødedatoen.

Mail: charles@cepome.au.dk

På mødet vil man drøfte en skabelon til et standarduddannelsesprogram, der kan finde anvendelse på alle 3 uddannelsestrin. 

 FYN holder møde i Middelfart 13-14 november. Program er udsendt. 8. oktober var der karrieredag på Panuminstituttet. MLHN berettede, at udbyttet var meget givende og der blev vist en solid interesse for vort område. Dog skal vort ”salgsmateriale” shines mere op til næste gang. Materiale fra andre områder blev forelagt udvalget som eksempler til inspiration. 10. semester studerende er potentielle ”kunder” for vort område, og der skal satses på at endokrinologien bliver synlig tidlig i forløbet ligesom der skal satses kraftigere på at fastholde interessen for området. 

PC forslog, at der nedsættes et udvalg til rekruttering af nye læger. Dette punkt tages på næste rekrutteringsmøde.  

Ad 2) Generel tilfredshed med kurset – den korte forberedelsestid taget i betragtning. Tak til OUH.  

Vedr. de specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen i endokrinologi: 

 Det blev besluttet, at skriftligt materiale SKAL være elektronisk tilgængelig umiddelbart efter kursets afslutning. Fremadrettet skal beståelse af kurset kobles sammen med undervisning af kursisten på egen afdeling umiddelbart efter kursusdeltagelse. Hertil kan kursisten anvende undervisningsmaterialet. Netop vort fagområde er velegnet til Elearning. Der indføres en præ-test, som kvalificerer til deltagelse i kurserne samt en afsluttende evaluering som betingelse for opnåelse af et kursusbevis. Den uddannelsesansvarlige overlæge på de enkelte afdelinger får ansvaret for at sikre, at kursisten har opnået de ønskede kvalifikationer på kurset. 

 Næste kurser: Kalk  + thyreoidea afholdes i april 2010 i København 

 Laboratorieteknik afholdes i oktober 2010 i Århus  

I forbindelse med diskussionen om udformningen af fremtidige kurser, kom følgende problematikker op og vende: 

* skal enkelte af modulerne integreres i sub-specialerne? Eller ville det gøre det enkelte modul så lille/usynlig, at det drukner i helheden? 

* Kan DES som privat organisation blive ved med at servicere lægerne på et professionelt niveau, når al arbejdet erlægges af frivillige ildsjæle? 

* Det skal undersøges, om det er muligt at invitere internationale foredragsholdere til de kliniske delmoduler. 

* Der opfordres til at man deltager i udenlandske kurser enten som erstatning for egne specialespecifikke kurser eller som supplement til disse.  

* Det er stadig muligt at deltage i Consul-kurserne med tilskud. DES råder over to mindre puljer, som kan bruges til sponsorater til læger, der gerne vil deltage i enkelte Consulmoduler. 

* Del-kursuslederne af de specialespecifikke kurser opfordres til at foreslå alternative kurser, gerne i udlandet. Meritgodkendelse af disse kurser skal ske via DES’ udd. udvalg. 

Ad 3) Det har tidligere været diskuteret, om de specialespecifikke kurser kunne ligge i universitetsregi, dvs. en form for outsourcing. Både Århus og Odense er i spil. Peter Rossing og H. Ancher forestår ansøgningerne hertil. 

Ad 4) Desværre kan arrangøren af næste DES-årsmøde ikke indpasse dette i programmet til januar. Derfor inviteres alle ledende + speciale/uddannelsesansvarlige overlæger til et møde angående det driftsmæssige problem, som manglende rekruttering af nye læger udgør til vort område. Dato udmeldes snarest af arbejdsgruppen. 

Ad 5) Det er forvirrende for mange med de nye og gamle udgaver. En officiel introduktion til udarbejdelse af skemaerne vil være til stor hjælp. Punktet medtages til næste møde. 

Ad 6) KB rejste spørgsmålet om færdige lægers efteruddannelse. Hans Perrilds oplæg genfremsendes til DES’ bestyrelse. Der skal ske en form for løbende re-certificering af først og fremmest praktiserende læger. Det undersøges, om man kan få en oplægsholder hertil fra UK, hvor de er langt fremme i samme proces. Punktet skal på dagordenen til næste møde. 

 KB informerede om, at Dagens Medicin er blevet mere aktive på markedet for afholdelse af kurser etc. (med en populistisk tilgang). DES afholder kurser på en ikke-kommerciel niveau/tilgang. Men skal DES fremover også til at afholde populistiske kurser? Punktet skal på næste dagsorden. 

 Danske Regioner er i gang med en proces omkring opgaveglidning i sundhedsvæsenet. DMS har bedt KB deltage i dette udvalg. Skulle nogle medlemmer have noget input til hvordan DES i fremtiden kan passe ind f.eks. med kompetenceøgning, bedes de kontakte KB på kbrixen@health.sdu.dk . Programsættes til næste dagsorden.

Ad 7) Dato følger snarest.