Referat af møde i DES’ uddannelsesudvalg torsdag 11. juni 2009 på OUH 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Henrik Ancher Sørensen, Jens Peter Kroustrup, Marie-Louise Hartoft-Nielsen, Kim Brixen, Dorte Glintborg, Esben Søndergaard samt referent Nanett Mosumgaard 

Dagsorden: 

1) Nyt fra region Syd, Øst og Nord 

2) Laboratoriekurset - klar til afholdelse? 

3) Specialespecifikke kurser, hvor langt er vi kommet? 

4) Er der behov for et målrettet kursus i introduktionsuddannelsen? 

5) Rekrutteringsproblemer i reg. nord og syd, hvad kan der gøres. 

6) Behov for mentorordning i endokrinologi? 

7) Diverse 

Ad 1) Øst: der var 10 ansøgere til 6 ledige stillinger. Dette bekræfter tendensen fra sidste møde, hvor der var flere ansøgere end stillinger. Dermed har øst et luksus-problem. 

Karrieredag: Øst-regionen stillede ikke op sammen med universitetet her i foråret, da erfaringerne fra sidste år ikke var de bedste. Der var simpelthen for få fremmødte. Strategien for karriere-dagen 9. oktober i år overvejes stadig. Det blev foreslået, at afholde en karrieredag for yngre læger, der endnu ikke har truffet deres kernevalg. Igen blev det påpeget, at et skridt på vejen ville være at få et professionelt bureau ind over til at udarbejde materialet, som så kunne bruges i alle regioner. 

Ligeledes ønskede man FYEN mere involveret i denne planlægning. Det blev foreslået, at man fremadrettet fokuserede mere på  cases-præsentationer, repræsentation af yngre læger ved standen, samt ikke mindst professionelt udarbejdet info-materiale. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til dette, som består af: Henrik Ancher Sørensen, Esben Søndergaard, Marie-Louise Hartoft-Nielsen, Dorte Glintborg og Jens Peter Kroustrup. 

 Syd: Der har været 1 ansøger til 2 ledige stillinger – i anden ombæring ingen ansøgere overhovedet.  

Nord: 3 stillinger opslået med 3 ansøgere. Desuden bemærkede JPK, at det skulle overvejes, om man ikke kunne opslå stillinger uden for de givne tidsrammer. Dette ville betyde et bedre flow mellem faste stillinger og opnåelse af yderligere bevillinger, som kunne bruges til frikøb til forskning. 

Ad 2) Der skal udarbejdes ”læringsmål” for hvert modul. Henrik sender dette til underviserne af modul 2009 til kommentering. Deadline for fremsendelse er slutningen af juni. Ligeledes sender Henrik skema til budgettering til Nanett. Det blev besluttet, at al undervisningsmateriale indtil videre (dvs. indtil evt. en fast universitetstilknytning kommer på plads) kan køre via SDU’s E-learn system, så alle undervisere samt kursister skal oprettes her. Dette system kan også bruges til fælles kommunikation. 

Ad 3)  Vi deltager ikke længere i Consul-samarbejdet. Vi vil dog invitere læger i Norge og Sverige til at deltage i vore kurser, hvis tilsvarende ikke findes i Consul-modulerne. Ligeledes har vi 2 mindre puljer, som kan bruges til sponsorater til læger, der gerne vil deltage i enkelte Consul-moduler i Norge/Sverige. Henrik Ancher er udpeget som hovedkursusleder og bliver frikøbt til opgaven. Dette indstilles også til Sundhedsstyrelsen. Desuden skal der udarbejdes en liste over internationale kurser, der kan give merit. Ligeledes vil man forsøge at invitere udenlandske kræfter som foredragsholdere til nogle af modulerne. 

 Henrik udarbejder information til alle del-kursuslederne med stipulation af regler etc. For at eksponere uddannelsen mere blev det foreslået at kursisterne holder et modificeret foredrag på deres afdeling efter endt kursusdeltagelse. 

Den fremtidige afholdelse af modulerne ser sådan ud: 

2009  2010  2011 

F  E  F  E  F  E 

Laboratorie teknik  X (O)  X (Å) 

Kalk + Thyreoidea  X (K) 

Diabetes  X (ÅL) 

Hypofyse + gonader  X (K) 

(O=Odense, K=København, Å=Århus, ÅL=Ålborg) 

Det er så op til del-kursuslederne at indhente undervisere, lokaler etc. Al logistik omkring undervisningsmaterialer, tilmeldinger etc går via Nanett i Odense. 

Ad 4) Der var enighed om, at det var vigtigt at få fat i lægerne inden de starter deres hoveduddannelse. Pt. afholdes der en-dagskurser over hele landet i endokrinologi. Det blev foreslået, at man evt. slår dette sammen med fremtidige FYEN arrangementer i København/Århus. 2/3 af alle intro-stillinger udbydes i Københavns-området. Man vil fremover forsøge at udbyde intro-stillinger på alle sygehuse, evt. via DES’ mailingliste. Der er i Jylland intro-stillinger i Hjørring, Frederikshavn og Viborg. Måske kunne et sådant kursus afholdes i Fredericia for at fokusere på andet end universitetshospitalerne.  

Ad 5) Det er et driftsmæssigt problem, at vi har ubesatte stillinger indenfor endokrinologi. 

Derfor indbydes alle ledende + speciale ansvarlige + uddannelsesansvarlige overlæger sammen med FYEN til et fælles møde for at diskutere dette problem. Dette afholdes i Nyborg den 23. oktober fra kl. 14.00 med middag og overnatning. Forud for mødet vil deltagerne blive bedt om at udfylde et spørgeskema,  som skal danne grundlag for den videre diskussion.  

Arbejdsgruppen består af: Marie-Louise Hartoft-Nielsen, Esben Søndergaard, Peder Charles, Jens Peter Kroustrup, Kim Brixen og Jan Erik Henriksen. 

Ad 6) Mentorordningen – med en personlig vejleder gennem hele studiet – har andre steder ikke opnået den ønskede effekt. Bl.a på SDU har man derfor afsluttet dette. 

Ad 7)  Næste møde afholdes torsdag 17. september kl. 16.00 på OUH.  

 Følgende møde: torsdag 3. december kl. 16.00 på OUH 

Nanett Mosumgaard 

17.6.09