Referat af møde i DES’ Uddannelsesudvalg torsdag 5. marts 2009 på OUH 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Annette Kvistborg, Kim Brixen, Peder Charles, Ole-Hother Nielsen, Henrik  Ancher Sørensen, Jens Peter Kroustrup og referent Nanett Mosumgaard 

Dagsorden: 

1. Nyt fra uddannelsesregionerne, Nord, Syd og Øst 

2. Rekrutteringsproblemer til HU 

3. Implementering af målbeskrivelser og brug af uddannelsesprogrammer i introduktionsstilling og HU 

4. Design af den nye kursus-serie efter ophør af Consul 

5. Laboratorie-kursus – snarlig implementering 

6. Samarbejde med universiteterne omkring speciallægeuddannelsen fremover 

7. Hovedkursus og delkursusledere 

8. Hvorledes inddrages de uddannelsesansvarlige overlæger i kursusaktiviteterne/forberedelser i afdelingerne? 

Ad 1)  Nord: Der blev slået 3 ledige stillinger op, men stillingerne blev ikke besat. 

Øst: Der var 6 ansøgere til 2 stillinger. Der er ingen ledige uddannelsesstillinger. Det blev påpeget, at det er et problem med overproduktionen af endokrinologer i øst-regionen og mangel på samme i den vestlige del af Danmark. Pt. kan man se, at ca. 20% af special-lægerne i dag har en anden etnisk herkomst – ofte hindrer sprogbarrierer dem i at fungere fuldt ud. 

Syd: Der er pt. 5 ubesatte uddannelses-stillinger. Man bliver nødt til at besætte disse med helt unge læger uden forskningserfaring og som endnu ikke er færdige med deres introduktionsstillinger. Samtidig er det et problem at nogle af disse er af anden etnisk herkomst og har sprogproblemer. Derfor har man her ansat en fælles vejleder, der kan hjælpe med til at optimere disses kvalifikationer. 

Ad 2) Endokrinologi har et imageproblem: området er meget forskningstungt og der er mere forskning end klinisk praksis synes at være de fremherskende synspunkter. Vi har dog et godt og stærkt selskab i ryggen. Løsninger fremadrettet kan være at oprette phd-delestillinger, rekruttere kompetente yngre læger ved kraftigere markedsføring og ved at lægge vægt det kliniske arbejde. Desuden vil være være nødvendigt, at rekruttere flere læger, end der egentlig er ledige stillinger til, idet der må påregnes et vist frafald.  Vi skal fastholde vor fødekæde af ph.d.’ere. En mere detaljeret diskussion af strategien for rekruttering vil ske på mødet i juni måned.  

Først skal der gennemføres en undersøgelse af uddannelsesklimaet på afdelinger med Endokrinologisk hoveduddannelse med spørgeskemaet  LUDO, på i alt 42 spørgsmål. Når denne er foretaget, skal resultatet forelægges på et møde mellem ledende overlæger og koordinerende yngre læger, hvor især uddannelsesmiljø skal være i fokus. I denne sammenhæng skal især Foreningen af Yngre Endokrinologer (FYEN) på banen. Fremadrettet kunne politikken være også at lægge vægt på det gode kliniske håndværk. Desuden kan forskningsaktiviteterne understøttes ved at oprette flere 50/50 stillinger.  

Samtidig skal der være en standardiseret måde at informere de studerende om det endokrinologiske område i forbindelse med Specialepræsentationerne, som afholdes for eksamensholdene på fakulteterne.  

Det blev diskuteret, om man skulle hente professionel hjælp (reklamebureau)  til informationen omkring dette (f.eks. brochure). Ebbe Winther og Ancher kontakter 

FYEN. 

Det blev også påpeget, at der skulle afsættes 1 dag pr. måned til uddannelse for dem, der er i et hoveduddannelsesforløb. 

DES’s bestyrelse vil blive bedt om at præcisere overfor de ledende overlæger vigtigheden af at rekruttere nye kolleger og at de yngre læger får fri til FYEN 

møderne (2 gange årligt). 

 Det blev diskuteret, om man skulle invitere en fremtidsforsker til et sådant møde. 

Dette møde bliver afholdt den 23.10.2009 på Hotel Hesselet, Nyborg, som heldagsmøde med afsluttende middag. 

Ad 3) Målbeskrivelser og uddannelsesprogrammer i introduktionsstillingerne bliver ikke brugt efter hensigten. Der skal noget PUF-undervisning til for at forbedre situationen. 

Ad 4) Consul-kurserne er stadig obligatoriske i Norge, men Danmark ønsker ikke længere at deltage i disse. I stedet ønskes en anden form for efteruddannelse.    

Der foreslås en række landsdækkende kurser i stedet for internat-kuser. Der er plads til 16 deltagere 1 gang årligt. Dvs. at indenfor 5 år vil identiske kurser blive udbudt hvert 2. år. Der skal udarbejdes standardiseret målbeskrivelse og læringsmål, så alle kurser er homogene. 

Ad 5) Disse kurser har højeste prioritet. Til hjælp til den administrative og logistiske side af sagen har Afd. M/OUH venligst udlånt forskningssekretær Nanett Mosumgaard.  

  

Disse kurser er relevante for årgang 04 og frem. De vil forløbe over 2 x 2 dage med overnatning, foreløbig afholdes begge kurser på OUH under supervision af professor Henning Beck-Nielsen. Der er plads til 16 studerende på begge hold. 

Kurserne finder sted hhv. 11 + 12  juni og 13 + 14 august 2009. Begge kurser bliver holdt som internatkurser på OUH. Tilmeldingsblanket og program bliver uploadet på DES’ hjemmeside.  Følgende personer ønskes som undervisere: 

Til dagskursus 1: Ole Blåbjerg, Lars Mehlholt Rasmussen, Steen Lund samt Peter 

Schwartz. 

 Til dagskursus 2: Jan Frystyk 

 Til dagskursus 3: Lazlo Hegedüs, Marianne Andersen, Kurt Højlund og Kim Brixen. 

 Til dagskursus 4: Claus Brusgaard, Henrik Jørgensen samt Jens Peter Kroustrup 

 Disse spørges af Kim Brixen, hvorvidt de vil deltage. 

Ad 6) Århus og SDU vil gerne indgå i et samarbejde omkring dette. DES laver det faglige indhold og program, hvorefter universiteterne byder ind med logistikken. For at undgå en dobbeltrolle, vil det ikke være formanden, men Peter Rossen, som tegner DES i denne sag. 

For at lette arbejdsgangen heri, skal der være en hovedkursusleder (fra uddannelsesudvalget), som har den direkte kontakt til universiteterne. Dette kan 

f.eks. ske ved opslag, hvis ingen melder sig frivilligt. Under hovedkursuslederen skal der så etableres nogle del-kursusledere, der hver især har ansvar for det enkelte kursus.  

 Alle kurser skal være 2-dages kurser. 

 DES frikøber arbejdskraften til disse personer hos deres afdelinger. 

Henrik Ancher Sørensen har efterfølgende meddelt, at han gerne påtager sig hovedkursusleder-posten. 

Div) Møderne afholdes fremover hver 3. måned kl. 15.00, næste gang torsdag 11. juni på OUH, og derefter på datoerne: torsdag 17. september og torsdag 3. december 2009. 

Nanett Mosumgaard, 27. marts 2009