Ordinær generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab
mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00
i Domus Medica, Kristianiagade 12, København

Dagsordenen er ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.

Ebbe Eldrup valgt. Konstaterer at GF rettidigt indkaldt.

2. Forelæggelse af formandens beretning ved Peter Rossing.

Formandens beretning. Arbejdet med NBV fremhæves, og tak til alle medlemmer der engagerer sig i det store arbejde.  Succes med årsmødet, rekordstor deltagelse, nu med 3 parallelle sessioner. Tak til uddannelsesudvalget for afholdte kurser og arbejde med at forbedre HU kurserne. Tak til Hans Perrilds fortsatte arbejde i UEMS der arbejder for at udvikle et fælles europæisk videreuddannelseprojekt. Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer.  Beretningen godkendes uden spørgsmål.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forgangne kalenderår ved Trine Tang-Christensen.

Regnskab gennemgås ved kasseren. Årets resultat positivt, ikke mindst takket være ekstraordinær indtægt fra overskuddet fra afholdelse af ECE 2013 i Danmark. Anlægsaktiver lidt faldende grundet mindre tab på værdipapirer. Medlemskontingenter stigende indtægt grundet medlemstilgang. Fortsat udgift til NBV arbejdet (møde og transport) samt fortsat uddeling af legater til kongresrejser 2 x årligt.  Budget 2014 baseret  på forventet medlemstilgang og fortsat støtte til NBV arbejdet. Regnskab godkendt.

4. Beretning fra stående udvalg (Videreuddannelsesudvalge og UEMS)

Uddannelsesudvalget repræsenteres ved Karen Boje Pedersen. Alle deltagere i 2014 er bestået. Afholdte kurser, økonomi og tests gennemgås. Fortsat arbejde med langtidsplanlægning og sikret økonomi, der synes at være brug for yderligere ressourcer. Der er ikke længere en stor gruppe af HU-læger der er tæt på færdiggørelse af speciallægeuddannelsen, uden at have nået alle kurser. Ny målbeskrivelse for HU endokrinologi er nu vedtaget, ligger på SSTs hjemmeside, kommer snart på www.endocrinology.dk. Fremover vil udvalget arbejde mere med kursers form, indhold, planlægning og kvalitet.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle kandidater vælges dvs. nye bestyrelsesmedlemmer udgøres Sigrid Bjerge Gribsholt, Kirstine Stocholm, Ebbe Eldrup, Peter Hovind, Eva Black og Lars Christian Gormsen.

Følgende medlemmer er på valg og modtager gerne genvalg:
Dan Hesse, Dorte Glintborg

Pia Eiken er på valg, men ønsker ikke genvalg.

Kirstine Stokholm udtræder som  FYEN repræsentant.

Følgende medlemmer er ikke på valg i år:
Peter Rossing, Hanne Storm, Trine Tang Christensen, Torben Østergaard, Klaus Levin og Frederik Persson

Følgende medlemmer kan ikke genvælges:
Birte Nygaard, Troels Krarup, Niels Jessen, Peter Oturai.

Bestyrelsen foreslår følgende nye kandidater:
Sigrid Bjerge Gribsholt (FYEN), Kirstine Stokholm, Ebbe Eldrup, Peter Hovind, Eva Black, Lars Christian Gormsen.

6. Valg af inspektorer.

Valg af inspektorer. Der er mangel på inspektorer i Region Øst, ikke aktuelt kandidater. Der arbejdes fortsat på dette punkt.

7. Valg af revisorer.

Revisorer genvælges.

8. Fastsættelse af kontingent 2014.

Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent for 2014, dvs. almindeligt medlemskab 300,-, studerende 150,- kroner, firmamedlemskab 3.000,- kroner, medlemmer over 70 år samt æresmedlemmer kontingentfri.

Uændret kontingent godkendt.

9. Eventuelt

Ingen punkter.

Referent Frederik Persson